Forside Fordele Få hjælp Bliv medlem Søg Log ind Coronavirus Coronavirus Få svar på dine spørgsmål om hjemsendelse, karantæne, fyring og G-dage Her kan du få svar på nogle af de spørgsmål, du kan have omkring dit arbejdsliv og coronavirus og den nye trepartsaftale.

Spørgsmål og svar revideres og opdateres løbende.

Gå direkte til spørgsmål om:

Særligt om kontingentfritagelse for ledige
Særligt om G-dage
Hvis du er hjemsendt
Hvis du er i arbejde
Hvis du er ledig
Hvis du bliver ledig
Særligt om sygdom og karantæne
Særligt om trepartsaftalen
Hvis du er lærling
Særligt om ferie

Her kan du få et overblik over dine rettigheder, når det gælder hjemsendelser, fyringer, ferie og andet, i forbindelse med Corona-smitten.

Svarene er vejledende. Har du en konkret udfordring på grund af Corona i forhold til dit arbejde, så kontakt din lokale afdeling.

Vi uddyber og opdaterer løbende.

Når det gælder smitte, forebyggelse og andre konkrete spørgsmål om sygdommen mv., henviser vi til Sundhedsstyrelsen.

Læs Sundhedstyrelsens anbefalinger

Særligt om kontingentfritagelse for ledige

Alle 3F-medlemmer, der er medlem af både 3F's a-kasse og fagforening og tilmeldt som ledig på jobnet, bliver fritaget for kontingent til forbund og lokalafdeling.

Det sker fra den efterfølgende måned, men der vil være en forsinkelse på første gang. Det vil sige, at fritagelsen første gang slår igennem fra 1. maj.

Er man medlem af 3Fs a-kasse og fagforening og tilmeldt som ledig på jobnet er man også omfattet af kontingentfritagelse. Det kan eks. være medlemmer der er i gang med at genoptjene dagpengeret, eller endnu ikke har opnået dagpengeret. Er man medlem af 3Fs a-kasse og fagforening og tilmeldt som ledig på jobnet, men ledighed ikke skylde corona er man også omfattet af kontingentfritagelse. Er man medlem af 3Fs a-kasse og fagforening og tilmeldt som ledig på jobnet, men kun delvist ledig er man også omfattet af kontingentfritagelse. Er man medlem af 3Fs a-kasse og fagforening og tilmeldt som ledig på jobnet er man omfattet af kontingentfritagelse, uanset om man har dagpengeret eller ej.

Alle der er - eller bliver ledige i løbet af marts-maj, og som er medlem af både 3F's fagforening og a-kasse vil være omfattet. I denne særlige situation gives tilbuddet til alle ledige medlemmer, der får dagpenge, uanset om de er ledige som følge af corona-krisen eller ej.

Hvis du er sendt hjem uden løn, tilmeldt til jobcentret som ledig og medlem af a-kssen og fagforening, er du omfattet.

Er du hjemsendt med fuld løn fra din arbejdsgiver, så er du ikke omfattet.

Er du ikke medlem af a-kassen, for eksempel fordi du er fritidsjobber med få arbejdstimer, så er du heller ikke omfattet.

Prisen på et kontingent varierer fra afdeling til afdeling. Du kan se præcist, hvad du plejer at betale på din bankudskrift. I gennemsnit betaler et medlem 465 kroner om måneden for det fulde faglige medlemskab.

Du skal stadig betale for a-kasse kontingent, gruppelivsordning, klub- og evt. brancheklub medlemskab, samt evt. fritidsulykkesforsikring.

I op til tre måneder. Det vil afhænge af, hvor længe du er ledig og hvornår du bliver ledig. Får du arbejde efter for eksempel to måneder, så fritages du kun for fagligt kontingent i de to måneder, hvor du var ledig. Nej, du skal ikke selv gøre noget. Kontingentet fratrækkes automatisk din kommende opkrævning fra maj måned.


Fordi fritagelsen vil ske med en forsinkelse. Det skyldes den måde, 3F opkræver kontingent på. Derfor vil fritagelsen først slå igennem ved senere kontingent-opkrævninger. Det er en forsinkelse, som vi desværre ikke kan undgå.

Særligt om G-dage

Reglerne om G-dage bliver midlertidigt sat på standby, gældende fra den 27. marts 2020. Det betyder, at arbejdsgivere, der er ramt af corona-krisen, ikke længere skal betale de to første ledighedsdage, hvis du bliver sendt hjem eller på arbejdsfordeling. Fjernelse af G-dage gælder indtil 31. maj 2020.

Læs mere om G-dage.

Læs mere om G-dage

Nej. Bliver du fyret på almindelig vis og får et opsigelsesvarsel, gælder G-dagsreglerne stadig.

Normalt betaler arbejdsgiverne for de første to ledighedsdage, når de sender en medarbejder hjem. Godtgørelsen svarer til dagpengenes niveau. Den midlertidige fjernelse af G-dage er en ekstra økonomisk lettelse til virksomheder, der er ramt af krisen.

Det ændrer intet økonomisk for dig, at G-dagene fjernes. Du vil stadig få dagpenge for de to dage i stedet, hvis du er hjemsendt eller på arbejdsfordeling på grund af krisen. Dog skal du huske at tilmelde dig Jobcenteret fra første dag, for at du kan få udbetalt dagpenge. (Nogle få vil dog blive ramt af en mindsteudbetalingsregel, som kan betyde, at de ikke kan få dagpenge for de to dage).


Særligt om trepartsaftalen

I perioden hvor virksomheden er omfattet af aftalen om lønkompensation, skal virksomheden betale dig løn som sædvanlig. Virksomheden vil så få dækket dele af lønudgifterne fra staten.

For fuldtidsansatte: Lønkompensationen vil udgøre 75 procent af de samlede lønudgifter til de omfattede medarbejderes løn. Dog maksimalt 30.000 kroner om måneden.

For timelønnede: Lønkompensationen kan udgøre 90 procent, men maksimalt 30.000 kroner per måned for en fuldtidsansat, der bliver omfattet af ordningen.

Obs: Før 30. marts var beløbene lavere.

Aftalen gælder for virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser af mindst 30 procent af deres medarbejdere eller flere end 50 ansatte. Nej, det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager. Nej, du må ikke arbejde, men skal hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn. Hvis du bliver omfattet af aftalen om lønkompensation på dit arbejde, skal du anvende fem ferie eller afspadseringsdage. I de dage får virksomheden ikke kompensation. Har du ikke opsparet ferie eller afspadsering, skal der holdes tjenstefri uden løn eller bruges dage fra det nye ferieår. Lige nu står vi i en situation, som har kæmpe konsekvenser for vores samfund. Det betyder også, at alle må hjælpe til for, at flest mulige kommer igennem denne periode på bedste vis. Men faktum er, at alle her vil lide tab. Staten giver tilskud for at virksomhederne ikke behøver at fyre medarbejdere, virksomhederne betaler en del af lønudgiften, og medarbejderne bidrager med  fem ferie eller afspadseringsdage.

Ja, det kan du godt, hvis du er fuldtidsforsikret i a-kassen.

Hvis du for eksempel har en kontrakt på 24 timer om ugen, og normalt arbejder uden supplerende dagpenge, fordi du for eksempel har ekstra vagter eller andet, så går vi ud fra, at du nu er sendt hjem med løn for 24 timer jævnfør din kontrakt. I det tilfælde kan du godt søge supplerende dagpenge nu, også selv om du ikke har fået supplerende dagpenge før.

I virkeligheden er det de gængse dagpengeregler, der gælder på området – men det er en ny situation.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde med tilbagevirkende kraft fra 9. marts til 9. juni 2020. I de kommende dage skal aftalen omsættes til lovgivning, og så kommer der flere detaljer frem. Vi vil løbende opdatere med svar på siden her, og du er altid velkommen til at kontakte din lokale 3F-afdeling. 

Hvis du er ledig

Perioden fra og med marts til og med maj medtælles ikke i din dagpengeanciennitet. Det vil reelt sige at dagpengeperioden er forlænget med tre måneder. Det er en betingelse, at du er medlem af a-kassen i perioden.
Har du opbrugt sin ret til dagpenge fra marts og eventuelt meldt dig ud af a-kassen, får du nu mulighed for at melde dig ind igen, og opnå ret til dagpenge i perioden. Det er en forudsætning, at du melder dig ind i a-kassen igen med virkning fra marts, og du skal efterbetale kontingent for den periode, hvor du ikke har været medlem.
Har du i perioden fra marts til og med maj måned fået sygedagpenge i mere end 22 uger i de forudgående ni kalendermåneder – det vil sige, at du når revurderingstidspunktet og ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesregler – så vil du få forlænget retten til sygedagpenge i tre måneder.

Nej. På grund af den særlige situation lige nu, er der som udgangspunkt ikke samtaler. Det gælder både samtaler på jobcentret og i a-kassen. Du kan dog blive kontaktet af jobcentret om en samtale (f.eks. over Skype) om aktivering eller et ledigt job.

Nej. Indtil videre vil du ikke blive sanktioneret for ikke at søge job. Men det er en god ide at gøre det alligevel, i det omfang der er ledige job. A-kassen anbefaler, at du registrerer de job, du søger, i jobloggen.  

Hvis du har særlig risiko for at være udsat for smitte med Coronavirus, for eksempel efter en rejse, så kan du blive hjemme med dagpenge. Der er midlertidigt ikke krav om jobsøgning eller møder, når du er ledig. Er du ledig og bliver smittet eller kommer i karantæne, får du dagpenge i de første 14 dage, mens du er syg eller i karantæne. Er du stadig syg efter de 14 dage, skal du have sygedagpenge fra kommunen. A-kassen melder dit sygefravær til kommunen. Ja. Og du skal fortsat være tilmeldt jobcentret som ledig.

Hvis du bliver ledig

Så kan du søge om dagpenge. Der er en række betingelser, man skal opfylde for at få dagpenge fra a-kassen. Man skal have været medlem af a-kassen i et år, og man skal desuden have haft en vis indtjening, i år er det 238.512 kroner.

Du skal melde dig ledig på jobnet.dk, samme dag som du bliver fyret. Og du skal logge dig ind på Mit 3F med NemID, for at søge om dagpenge fra a-kassen.

Du kanl også oprette et CV på jobnet.dk. Har du allerede et CV på jobnet, skal det opdateres hurtigst muligt, og senest 14 dage efter, at du har meldt dig ledig.

Meld dig ledig på Jobnet
Søg om dagpenge på Mit3F
Læs vores guide om "hvis du bliver ledig"
Hvis du bliver fyret, og ikke har ret til dagpenge, så må du kontakte kommunen, og eventuelt søge om kontanthjælp. Så vil du desværre ikke have mulighed for at få dagpenge. Du må kontakte kommunen, og undersøge om du kan få kontanthjælp.

Hvis du er hjemsendt

Der er flere muligheder:

  • Regeringen og arbejdsmarkedets parter har lavet en aftale, der giver økonomisk støtte til virksomheder, der sender deres ansatte hjem med løn. Forhåbentlig bliver du sendt hjem med løn.
  • Har du ikke en overenskomst, skal arbejdsgiveren opsige dig med det opsigelsesvarsel, som der gælder ifølge din kontrakt. Når dit opsigelsesvarsel er udløbet, kan du få dagpenge, hvis du opfylder kravene for at få dagpenge. Hvis opsigelsesvarslet ikke overholdes, så vil a-kassen se dig som "selvforskyldt ledig" – det koster tre ugers karantæne, før du kan få dagpenge.
  • Har du en overenskomst, kan der være særlige muligheder for at blive hjemsendt og få dagpenge, mens du er hjemsendt.
  • Når du er hjemsendt, og reglerne er overholdt, svarer det til en fyring, og du kan søge dagpenge.

Trepartsaftalen om lønkompensation til arbejdsgiverne gælder også timelønnede medarbejdere. Er du sendt hjem uden løn, kan du søge om dagpenge. Husk at meld dig ledig først, på jobnet.dk.

Trepartsaftalen om lønkompensation til arbejdsgiverne gælder også timelønnede medarbejdere. Er du sendt hjem uden løn, kan du søge om dagpenge. Husk at meld dig ledig først, på jobnet.dk.

Når du er blevet hjemsendt uden løn, skal du melde dig ledig på din første ledighedsdag.

Bemærk! Hvis du bliver hjemsendt i en periode, hvor du stadig er ansat hos din arbejdsgiver, kan du kun få dagpenge, hvis følgende ting er på plads:

  • Du er ansat efter en overenskomst, hvor der er regler om hjemsendelse og arbejdsgiver har fulgt disse regler,
  • Du skal have ret til supplerende dagpenge, herunder aflevere en erklæring om hjemsendelse eller en frigørelsesattest i a-kassen.

Du kan få blanketterne ved at ringe til din lokale 3F-afdeling.

Er dette ikke opfyldt, kan du først få dagpenge, når dit almindelige opsigelsesvarsel er overstået eller du har udstået en karantæne i dagpengesystemet på 3 uger.

Med andre ord: Ja, du skal stadig melde dig ledig på jobnet, til gengæld er de normale rådighedsregler midlertidigt suspenderet. 

Offentligt ansatte 3F-medlemmer i kommuner, regioner og stat der ikke udfører kritiske funktioner, er ligesom andre offentligt ansatte sendt hjem med løn.

Første gang skete det fra 13. marts og to uger frem. Siden er perioden blevet forlænget, nu til og med 13. april, altså indtil lige efter Påske. Perioden kan blive forlænget yderligere, hvis krisen kræver det.

Fredag d. 27. marts offentliggjorde regeringen og det offentlige arbejdsmarkeds parter en ny aftale, som betyder, at offentligt ansatte, som er sendt hjem på grund af krisen, nu bliver bedt om at holde op til fem dags afspadsering eller ferie i løbet af de kommende uger. Målet er at undgå en pukkel af ferie, som skal afvikles efter krisen.

Det gælder, hvis man har restferie til gode fra det indeværende ferieår. Har du allerede holdt ferie eller afspadsering, mens du har været hjemsendt på grund af Corona, tæller de dage med i regnskabet. Har man ingen ferie, afspadsering, omsorgsdage eller andet til gode i indeværende ferieår, skal man ikke bidrage.

Planlægningen er op til de enkelte arbejdspladser.

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte din lokale afdeling.

Hvis du er i arbejde

Din arbejdsgiver skal overholde det opsigelsesvarsel, der står i din ansættelseskontrakt, også hvis han vil sætte dig ned i tid. Når opsigelsesvarslet er overholdt, kan du få dagpenge, hvis du opfylder de øvrige betingelser. 

Hvis arbejdsgiveren ikke overholder opsigelsesvarslet, bør du kontakte din fagforening med henblik på at rejse en faglig sag. Ellers vil du anses som selvforskyldt ledig og få op til tre ugers karantæne, før du kan få dagpenge.

Afspadsering og varsel for afspadsering følger den enkelte overenskomsts regler. Besvarelsen af spørgsmålet afhænger således af indholdet i din overenskomst. Kontakt din lokale 3F fagforening, og tal med dem om dit ansættelsesforhold. De vil henvise dig videre til specialister for den relevante overenskomst, hvis de ikke kan besvare dit spørgsmål.

Hvis arbejdsgiveren sender dig hjem hver anden uge og du plejer at være på arbejde hver uge, og du ikke er syg eller sat i karantæne, så skal du i udgangspunktet have fuld løn i de uger arbejdsgiveren sender dig hjem. Hvis du er omfattet af en overenskomst, kan der gælde andre regler.

Reglerne for forskydning af arbejdstiden fremgår af overenskomsten. Ret henvendelse til din lokale 3F fagforening, som vil kunne hjælpe dig med et konkret svar på spørgsmålet.

Hvis myndighederne ikke har nedlagt et egentligt forbud, kan du ikke nægte at møde op og udføre arbejdet. Det har i den forbindelse ingen betydning, at nogle medarbejdere har mulighed for f.eks. at arbejde hjemmefra.

Hvis risikoen for at blive smittet på dit job er så konkret, at du kan anskueliggøre, at din ”sikkerhed, sundhed eller integritet” er truet, vil du kunne blive hjemme med løn. Men du løber selv risikoen for, at der ikke vurderes at være en konkret og nærliggende fare for dit helbred, og at du dermed ikke har krav på løn – og i sidste ende med risiko for bortvisning som følge af arbejdsvægring. Inden du bliver hjemme, skal du som minimum have forsøgt at finde en løsning med din arbejdsgiver.

Vi anbefaler, at du tager kontakt til din lokale afdeling, inden du tager så drastisk et skridt.

Hvis skolen eller daginstitutionen eller lignende lukker, vil det være din egen opgave at finde alternativ pasning, hvis pasning er nødvendig. Også her kan det være relevant, at forsøge at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at arbejde hjemme, afholde ferie, holde fri uden løn eller en anden kreativ løsning – og i den situation vil det måske også kunne aftales at tage barnet med på arbejde. Din arbejdsgiver kan ikke bestemme, hvad du foretager dig udenfor arbejdstiden. Men det er vigtigt at følge med i myndighedernes anbefalinger. Hvis du ikke overholder myndighedernes anbefalinger, og derfor bliver syg, risikerer du at miste retten til løn eller sygeløn under sygefraværet. I værste fald kan du blive afskediget eller bortvist.

Hvis du er lærling

Som udgangspunkt ja, med mindre du får anden besked fra din arbejdsgiver.

Ja, du skal stadig have løn.

En elev/lærling kan ikke sendes hjem uden løn, og kan ikke siges op. Så selv om du skulle blive sendt hjem i en periode, så skal du stadig have løn fra arbejdsgiveren.

Skulle du blive syg, eller kommer du i karantæne, så vil du have ret til normal betaling ved sygdom for lærlinge. Normalt har du ret til løn under sygdom. Der kan dog være anciennitetsregler i din overenskomst som bestemmer, hvornår du vil få løn under sygdom i den første del af din læretid. Her vil du dog have ret til sygedagpenge.

Hvis du bliver syg i længere tid, vil din uddannelsesaftale blive forlænget. Det kan din skole hjælpe dig med.

Du kan ikke få dagpenge fra a-kassen, så længe du er under uddannelse.

Det er erhvervsskolen, der bestemmer om eleverne skal sendes hjem eller andet. Skolen kan også gennemføre noget fjernundervisning.

Bliver du sendt hjem fra skolen, har du pligt til at melde dig til din praktikvirksomhed: Så er det virksomheden, der afgør, hvad du skal.

På et tidspunkt vil du få besked fra skolen om, hvornår skoleopholdet fortsætter.

Er du elev/lærling skal du ikke sige ja til at blive opsagt på baggrund af corona-krisen. Heller ikke selv om, du er blevet lovet at starte efter krisen. Det vil nemlig betyde, at du ikke kan fortsætte i skolepraktik.

Hvis du som elev/lærling bliver opsagt på baggrund af corona-krisen, så skal sagen bringes for det faglige udvalg.

Bliver du opsagt, skal du straks kontakte din lokale 3F-afdeling og henvende dig på skolen og blive optaget i skolepraktik. Så kan du modtage skolepraktikydelse.
Virksomheder, der benytter den nye trepartsaftale om hjemsendelse, har også mulighed for at sende elever/lærlinge hjem. Dog skal elever/lærlinge så vidt muligt blive på virksomheden og ikke hjemsendes. På den sikrer man, at elever/lærlinge ikke forsinkes unødigt i uddannelsen.

Hvis du som elev/lærling bliver sendt hjem med løn via den midlertidige trepartsaftale, så skal du bidrage med 5 feriedage.

Er du under prøvetid, sættes prøvetiden på pause, men du er på ordningen.

Virksomheder, der grundet Corona, har ophævet uddannelsesaftaler for deres elever, opfordres på det kraftigste til at annullere disse ophævelser og benytte ovenstående trepartsaftale.

Særligt om ferie

Normalt skal hovedferie varsles med tre måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel. Hvis særlige omstændigheder hindrer, at arbejdsgiveren anvender det fulde varsel, kan ferien varsles med et kortere varsel. Der vil være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, om din arbejdsgiver kan varsle ferie med kortere varsel. Du anbefales derfor at tage kontakt til din fagforening, hvis din arbejdsgiver varsler ferie med forkortet varsel.

For tiden gælder særlige regler, hvis du er omfattet af en hjemsendelse med løn, jævnfør trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Er du omfattet af aftalen, skal du bruge fem ferie- eller afspadseringsdage i den periode, du er hjemme. Har du ikke ferie til gode, skal der holdes tjenestefri uden løn eller bruges dage fra det nye ferieår. Det gælder privatansatte.

Også offentligt ansatte er blevet bedt om at bidrage ved at holde fem ferie- eller afspadseringsdage, mens de er hjemsendt, så der ikke skal afholdes en pukkel af ferie, når de kommer tilbage på arbejde. Har man som offentligt ansat ikke ferie til gode eller har holdt sin ferie, mens man har gået hjemme, skal man ikke bidrage.

Normalt skal ferie varsles med mindst en måneds varsel og hovedferie med tre måneders varsel.

Men er der helt særlige omstændigheder, som forhindrer arbejdsgiveren i at bruge det fulde varsel, så kan ferien varsles med kortere varsel, og aftalt ferie kan fremrykkes eller udskydes. Netop nu er situationen ekstraordinær og uforudsigelig. Det kan begrunde helt korte varsler og ændringer. Det vil dog altid være en konkret vurdering. Er du i tvivl, så kontakt din lokale afdeling.

Det at du bliver bedt om at være hjemme, ændrer ikke på din planlagte ferie. Den kan du holde som planlagt . Når du er påbegyndt din fere, kan du desværre ikke afbryde den, selvom formålet med den er blevet et andet, end man kunne forvente.

Er ferien endnu ikke påbegyndt, kan den inddrages, hvis væsentlige upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Det vil sige, at der skal meget til, for at din arbejdsgiver kan inddrage din ferie, men situationen med coronavirus er alvorlig, og der kan sagtens opstå situationer, hvor arbejdsgiveren kan inddrage ferie – for eksempel indenfor sundheds- eller plejesektoren kan det være relevant. Er du i tvivl, så kontakt din 3F fagforening.

Særligt om sygdom og karantæne

Her gælder de almindelige regler for arbejdsgiverens ledelsesret og tilrettelæggelse af arbejdet.

Hvis virksomheden selv vælger at sætte dig i karantæne, skal du have din fulde løn, svarende til den løn du ville have fået, hvis du havde været på arbejde.

Det gælder, uanset om du har befundet dig i et område med smitte eller er kollega til en person, der har været udsat for smitterisiko.

Hvis du og/eller flere medarbejdere er under mistanke for at være smittet med coronavirussen og efter vurdering af sundhedsmyndighederne er pålagt karantæne, skal du som udgangspunkt have løn under sygdom eller sygedagpenge af virksomheden. Kontakt din 3F fagforening, hvis du er i tvivl.

Læs om lov

Har du sygdomssymptomer og/eller er diagnosticeret med coronavirus, gælder de almindelige regler om ret til sygefravær og løn under sygdom.

Du vil være berettiget til sædvanlig sygeløn, uanset om du er blevet smittet under din ferie eller på arbejde.

Du skal følge de almindelige regler for sygemelding – også under ferien – for at få ret til sygeløn og eventuel erstatningsferie.


Normalt skal du lægge lægebesøg uden for normal arbejdstid. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du kunne bevise, at det ikke var muligt.

Hvis du har planlagte vagter og bliver sendt hjem, og arbejdsgiver sender dig hjem, er du berettiget til løn svarende til de planlagte timer.

Hvis sundhedsmyndighederne sender dig i karantæne, så er det reglerne om sygdom, der gælder.

Kontakt din lokale 3F afdeling, hvis situationen opstår.


OK20: Til dig der skal stemme Vores partner Assembly Voting sender lige nu mails ud om OK20-afstemning fra 3f@mail.aion.dk. De mails kan du trygt åbne. 3F sender også mails ud fra en adresse, som ender på @3f.dk.
Vi advarer mod at åbne fup-mails, der udgiver sig for at være 3F, der ikke er sendt fra de to mails, som vi har omtalt.
Kø til at komme på Mit3F Der er i øjeblikket mange besøgende på Mit3F. Der kan derfor være ventetid, inden du får adgang til at komme på Mit3F. Vi anbefaler, at du eventuelt prøver at logge på senere.
Kontakt