Seniorførtidspension

Du har mulighed for at søge om seniorførtidspension, hvis du opfylder en række betingelser.

Seniorførtidspension er målrettet personer som er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv.

Der er ikke tale om en ny form for førtidspension, men en anden måde at søge pensionen på, hvor der ikke kræves en afklaring af arbejdsevnen, og det giver en hurtigere afklaring af den fremtidige forsørgelsessituation.

Betingelser

  • Du må højest være 5 år fra folkepensionsalderen.
  • Du skal have en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet 20-25 år.
  • Din arbejdsevne skal være væsentligt og varigt nedsat i forhold til de erhverv, som du vil kunne varetage, uden at der iværksættes tiltag.

Kommunen skal derfor ikke se på muligheder for at udvikle din arbejdsevne, hvilket betyder, at du ikke skal have deltaget i f.eks. afklaringsforløb eller ressourceforløb. 

Du skal herefter opfylde de generelle betingelser for ret til førtidspension. Det vil sige, at din arbejdsevne er varigt nedsat, og nedsættelsen skal være af et sådant omfang, at du ikke kan blive selvforsørget ved indtægtsgivende arbejde på ordinære vilkår eller f.eks. i et fleksjob. 

Ansøg via kommunen

Din ansøgning skal gives til kommunen, som først vurderer, om du opfylder de generelle betingelser om statsborgerskab, bopælstid samt langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvis du ikke opfylder de generelle betingelser giver kommunen afslag på seniorførtidspension. Du kan klage over afgørelsen til ankestyrelsen.

Hvis de generelle betingelser er opfyldt, udarbejder kommunen i samarbejde med dig rehabiliteringsplanens forberedende del. Der indhentes de nødvendige helbredsoplysninger og sagen forelægges kommunens rehabiliteringsteam.

Teamet vurderer om du opfylder betingelsen om, at din arbejdsevne skal være varigt nedsat i alle erhverv. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. 

Kommunen skal samtidig skriftlig meddele dig om tidspunktet for modtagelsen af ansøgningen og tidspunktet skal fremgå af sagen. Kommunen skal træffe afgørelse om seniorførtidspension senest 6 måneder efter, at ansøgningen er modtaget.

Du kan altid kontakte din lokale 3F fagforening, hvis du har spørgsmål til ansøgning om seniorførtidspension.

Ansøgning og frist for afgørelse

Du kan først søge om seniorførtidspension fra det tidspunkt, hvor du har højst fem år til folkepensionsalderen.

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension.

Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest seks måneder efter tidspunktet for kommunens modtagelse af din ansøgning om førtidspension.

Kommunen kan indhente nødvendige nye oplysninger indenfor tidsfristen.