Landsbrancheklubben for Kirke- og Kirkegårdsansatte
Om Landsbrancheklubben for Kirke- og Kirkegårdsansatte på by- og landsbykirkegårde Landsbrancheklubben for Kirke- og Kirkegårdsansatte på by- og landsbykirkegårde organiserer de ansatte ved landets kirker og kirkegårde. Landsbrancheklubben er et fagligt netværk på kirkegårdene og i kirkerne.

I 2003 afsluttedes kirkegårdskonflikten med en overenskomstdækning af landsbykirkegårdene. Konflikten viste, at fællesskabet er stærkest. For at styrke forholdene endnu mere på by- og landsbykirkegårdene, stiftedes en landsbrancheklub for 3F´s medlemmer ved kirke og kirkegårde.

Landsbrancheklubben sætter fokus på løn og arbejdsforholdene i Folkekirken, og er primus motor i at udvikle arbejdspladserne. Både når det drejer sig om uddannelse, løn, arbejdsmiljø og ikke mindst samarbejde både mellem de enkelte medarbejdere, ledere og menighedsråd.

Landsbrancheklubben for kirke og kirkegårdsansatte ved by- og landsbykirkegårde har ca. 2.200 kirker under sig.

Landsbrancheklubben for kirke og kirkegårde 3F stiller sig til rådighed for råd og vejledning.

Yderligere oplysninger fås hos:

Louise Røssell Wredstrøm, telefon 88 92 01 35 eller mobil 60 25 35 09 - mail louise.wredstrom@3f.dk.

Brancheklubbens Facebookside
Læs mere Vedtægter for landsbrancheklubben for Kirke- og Kirkegårdsansatte 26,5 KB PDF Hent dokument Liste over bykirkegårde 2008 181 KB PDF Hent dokument Bykirkegårde pr. 22/3 2018 19,5 KB XLSX Hent dokument
Værd at vide

Alt om kirkegårde
Her kan du finde en bred vifte af forskelligt materiale om forvaltning af kirkegårde. Siden indeholder kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde og en praktisk håndbog i kirkegårdsdrift. Du kan downloade en plejeplansskabelon og finde en trin-for-trin-vejledning i, hvordan man udarbejder en arbejdsplan.
Fremover vil alt materiale om kirkegårdsdrift blive samlet her, og du kan finde oplysninger om uddannelsesaktiviteter, links til retsregler, vejledninger og andet materiale af betydning for kirkegårdsdriften.

Kirketrivsel
Kirketrivsel er en hjemmeside for ansatte og ledere i folkekirken. Siden indeholder en lang række værktøjer, som kan være med til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet

BAU Jord til Bord

Den Offentlige Gruppe

Folkekirkens personale

Grøn Kirke

Grøn Kirke - tjekliste
Tjekliste til at blive en mere klima- og miljøvenlig kirke

Kirkeministeriets hjemmeside 

OAO

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

PAV

Sampension

Kirkegårdsklubben Nordjylland

Her kan du læse Magasinet GRØNT som livepaper - magasinet for os, der arbejder grønt. Læs bladet ved at følge linket.

Magasinet GRØNT

Jubilæumsgratiale udbetales, når du har været ansat i staten i 25, 40 eller 50 år.

Jubilæumsancienniteten regnes fra den første ansættelse i den danske stat.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udviklet en jubilæumsberegner, som kan hjælpe med at få overblik over, hvornår du har jubilæum.

Klik her for at gå til jubilæumsberegneren.

Du kan læse mere om Jubilæumsanciennitet i PAV:

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev om arbejdsmiljø og trivsel for ansatte og ledere i folkekirken

Kirketrivsel 2022-3
Kirketrivsel 2022-1
Kirketrivsel december/2021
Kirketrivsel april/2021
Kirketrivsel marts/2021
Kirketrivsel januar/2021
Kirketrivsel november/2020
Kirketrivsel april/2020
Kirketrivsel marts/2020
Sampension - TR-Nyt 12.3.24
Sampension - TR-Nyt 30.11.23
Sampension maj 2023 - Husk din pension når du skifter job
Sampension marts 2023 - Fortrinsret til boliger
Sampension februar 2023 - Skal du snart på pension?
Sampension februar/2023
Sampension - TR Nyt 14.12.22
Sampension - TR Nyt 5 2022
Sampension januar/2021
Nyhedsbrev 2024-1
Nyhedsbrev - Folkekirkens Arbejdsmiljøpris 2023
Nyhedsbrev 2023-7
Nyhedsbrev 2023-4
Nyhedsbrev 2023-3
Nyhedsbrev 2023-2
Nyhedsbrev 2023-1
Arbejdsmiljø

Din arbejdsplads skal være sund og sikker. Du skal ikke komme til skade, slides ned eller blive ked af at gå på arbejde. Derfor skal dit arbejdsmiljø være i orden.

 • Løber du risiko for at komme til skade på dit arbejde?
 • Tager du piller hver dag, fordi du får smerter hver dag?
 • Snerrer I tit ad hinanden, eller bliver du tit stresset?

Hvis du eller dine kollegaer kan svare ja på et af disse spørgsmål, så skal arbejdsmiljøet hos jer forbedres.

Tag en snak med din sikkerhedsrepræsentant eller din arbejdsleder, eller kontakt din lokale 3F Fagforening og få hjælp til at løse problemerne i arbejdsmiljøet. Du kan få hjælp, når skaden er sket, men også – og helst – inden da. Lad være med at acceptere, at "man kan kun arbejde her, hvis man kan klare mosten".

Husk, at du skal kunne holde til at arbejde hele livet!

Personalepolitik 2017 - til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser. Udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsråd og gennemgået i Folkekirkens Samarbejdsudvalg
Psykisk arbejdsmiljø i praksis: Metoder og værktøjer, 2. udgave
APV-spillet om psykisk arbejdsmiljø

Hvis du er ansat inden for det grønne område – landbrug, skovbrug, anlægsgartneri og gartneri – eller på slagteri og mejeri, kan du på BAU Jord til Bords hjemmeside søge information om arbejdsmiljø og projekter, som BAU Jord til Bord har gennemført.

BAU Jord til Bord er organiseret med et branchearbejdsmiljøråd, et formandskab og 3 underudvalg: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg og Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg.

BAU Jord til Bord udgiver også et nyhedsbrev. Du kan abonnere på nyhedsbrevet og få det leveret direkte i din mailboks.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet

Du kan også læse alle nyhedsbrevene her

Sikkerhedshåndbøger
Håndbøgerne er udarbejdet som opslagsbøger, der på en let tilgængelig og brancherettet måde giver overblik over de arbejdsmiljømæssige regler, der er gældende for de respektive områder. Håndbøgerne indeholder derudover gode råd og vejledning til virksomheder om medarbejdere.

Se sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere her

Skimmelsvamp
Når anlægsgartnere og maskinførere arbejder med flis, kan skimmelsvampe udgøre en sundhedsrisiko. Få mere viden om flis og skimmelsvampe, sygdomssymptomer, som man skal være opmærksom på, og gode råd om, hvordan man skal håndtere flis og beskytte sig selv og sine kollegaer bedst muligt.
Se mere her Flis og Skimmelsvampe.


Links til alle vejledninger

Håndholdt hækklipper
Håndskubbede plæneklippere
Håndtering af belægningssten
Støj i det grønne
Gasbrændere
Helkropsvibrationer i anlægsgartneri
Fakta om arbejdsrelateret kræft - anlægsgartnere
Folder om skimmelsvampe i flis
Tunge løft i jordbruget
Svejsning - anlæg
Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier
Vejledning om sikring af gravsten

Ny grundig screening

Screeningsbesøgene bliver grundigere. Virksomhedernes arbejdsmiljø vurderes, og der indgår nu altid en vurdering af det psykiske arbejdsmiljø. Den nye screening medfører, at virksomhederne vil kunne få en grøn smiley.

Alle virksomheder bliver screenet

En screening er et uanmeldt besøg, hvor Arbejdstilsynet gennemgår hele virksomheden. Her vil de vurdere, om alle krav til arbejdsmiljøet er overholdt. Alle virksomheder med ansatte bliver screenet. Hvis screeningen af virksomheden viser, at der er akutte problemer, får den en gul eller rød smiley. Hvis der er andre krav til arbejdsmiljøet, som ikke er overholdt, kommer Arbejdstilsynet igen på et nyt besøg  et tilpasset tilsyn.

Fra screening til tilpasset tilsyn

Arbejdstilsynet screener alle virksomheder med ansatte og sorterer dem i to grupper:

 • Virksomheder, der ikke har eller kun har mindre problemer med arbejdsmiljøet, og som derfor ikke har behov for et tilpasset tilsyn.
 • Virksomheder, som har eller kan have væsentlige arbejdsmiljøproblemer, og som derfor har behov for et tilpasset tilsyn.

Screeningen er uanmeldt og tager i gennemsnit to timer

Det er hovedreglen, at screeningen er uanmeldt, og at besøget i gennemsnit varer to timer. Tidsforbruget afhænger af virksomhedens arbejdsmiljøniveau og størrelse. Derfor bliver nogle virksomheder screenet på kortere tid, mens andre virksomheder tager længere tid.

Ledelse og medarbejdere bliver inddraget

Screeningen starter med, at Arbejdstilsynet kontakter virksomhedens ledelse og nogle af dens medarbejdere. Det er godt, hvis både ledelsen og medarbejderne er til stede ved screeningen, men vi gennemfører screeningen under alle omstændigheder.

På Arbejdstilsynets hjemmeside fremgår det, at Smileyordningen er ændret til en ny og forbedret visningsordning

Fakta frem for Smiley - en ny og bedret visningsordning

Definitionen på et fast arbejdssted er virksomhedens bygninger og bedriftsanlæg samt arealerne i umiddelbar tilknytning hertil.

Benyttes garager eller maskinrum til større reparationer, egentlig fremstillingsvirksomhed eller større ombygning af maskiner og redskaber, er arbejdsstedet omfattet af reglerne om faste arbejdssteders indretning.

Områder, hvor der er fare for fald eller nedstyrtning, skal sikres med indhegning, overdækning, rækværk eller anden passende sikkerhedsforanstaltning.

Rækværket skal bestå af en håndliste i 1 meters højde, en knæliste i 0,5 meters højde og en fodliste med en højde på 15 cm.

Der skal i fornødent omfang være opsat skilte, som giver oplysning eller advarsel om forhold, der har betydning for sikkerheden og sundheden.

Arbejdsrum er ethvert rum inden for en virksomheds bedriftsområde, hvor der udføres arbejde. Arbejdsrummet skal have en tilstrækkelig størrelse til, at arbejdet kan foregå forsvarligt.

Arbejdsrum skal være forsvarligt isoleret mod fugt, kulde, varme, støj og vibrationer, som kommer udefra eller fra andre rum.

Velfærdsforanstaltninger

På det faste arbejdssted skal der være følgende faciliteter til rådighed for de ansatte:

 • toilet
 • spiseplads
 • håndvask/baderum
 • garderobe og omklædningsrum
 • renseplads
 • telefon.

Når der på et fast arbejdssted højst er beskæftiget tre ansatte samtidig, kan arbejdsgiveren henvise de ansatte til faciliteterne i sin private bolig eller i en tjenestebolig. Det er dog en betingelse, at boligen ligger i nærheden af arbejdsstedet, samt at de pågældende faciliteter opfylder de krav, som fremgår af bekendtgørelsen.

Hvis virksomheden beskæftiger mere end tre ansatte samtidig, skal velfærdsfaciliteterne være indrettet i en fast bygning i tilknytning til virksomheden. Faciliteterne skal findes i tilstrækkeligt antal, under hensyn til arbejdets art og antallet af personer, der i almindelighed benytter dem.

Arbejdsforhold

3F'er i staten er omfattet af basislønsystemet, der består af én basisløn eller et basislønforløb med flere løntrin, der aftales centralt mellem Skatteministeriet og 3F - Den Offentlige Gruppe. Hertil kommer en tillægsoverbygning, som primært aftales lokalt.

Statslige lønninger og tillæg aftales i 31.03.2012-niveau, det såkaldte grundbeløbsniveau. Lønninger og tillæg reguleres til aktuelt niveau via den såkaldte procentregulering.

Her finder du oplysninger om

 • Generelle aftaler
 • Løntabeller over årsløn, månedsløn, timeløn og pension
 • Elevlønninger
Generelle aftaler
2024.04.01 Års-, måneds- og timeløn landsbrugsarbejdere, gartneriarbejdere m.fl.
2024.04.01 Års-, måneds- og timeløn gravermedhjælpere
2024.04.01 Elevlønninger landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere m.fl.
2024.04.01 Elevlønninger gravermedhjælpere
2024.04.01 Ungarbejderlønninger landsbrugsarbejdere, gartneriarbejdere m.fl.
2024.04.01 Ungarbejderlønninger gravermedhjælpere
2023.10.01 Års-, måneds- og timeløn landbrugsarbejdere m.fl.
2023.10.01 Års-, måneds- og timeløn gravermedhjælpere
2023.10.01 Elever års-, måneds- og timeløn landbrugsarbejdere m.fl.
2023.10.01 Elever års,- måneds- og timelønninger gravermedhjælpere
2023.10.01 Ungarbejdere - Års-, måneds- og timelønninger landbrugsarbejdere m.fl.
2023.10.01 Ungarbejderlønninger gravermedhjælpere
2023.04.01 Års-, måneds- og timeløn landsbrugsarbejdere m.fl.
2023.04.01 Års-, måneds- og timeløn gravermedhjælpere
2023.04.01 Elever års-, måneds- og timeløn landbrugsarbejdere m.fl.
2023.04.01 Elever års-, måneds- og timeløn gravermedhjælpere
2023.04.01 Ungarbejderlønninger gravermedhjælpere og landbrugsarbejdere m.fl.
2022.10.01 Års-, måneds- og timeløn landsbrugsarbejdere m.fl.
2022.10.01 Års-, måneds- og timeløn gravermedhjælpere
2022.10.01 Elever års-, måneds- og timeløn landsbrugsarbejdere m.fl.
2022.10.01 Elever års-, måneds- og timeløn gravermedhjælpere
2022.10.01 Ungarbejderlønninger gravermedhjælpere og landbrugsarbejdere
2022.04.01 Landbrugsarbejdere, gravermedhjælpere - elever års måneds timeløn kirkegårde
2022.04.01 Gravermedhjælpere, landbrugsarbejdere - ungarbejderlønninger
2022.04.01 Landbrugsarbejdere, gravermedhjælpere - års måneds og timeløn
2021.10.01 Gravermedhjælpere og landbrugsarb. - års-, måneds- og timeløn
2021.10.01 Ungarbejderlønninger landbrugsarb. og gravermedhjælpere
2021.10.01 Landbrugsarbejdere m.fl. elever
1. april 2021 Løntabeller over årsløn, månedsløn, timeløn og pension
1. april 2021 Ungarbejdere
1. april 2021 Elevlønninger
1. februar 2021 Løntabeller over årsløn, månedsløn, timeløn og pension
1. februar 2021 Ungarbejdere
1. februar 2021 Elevlønninger
1. april 2020 Løntabeller over årsløn, månedsløn, timeløn og pension
1. april 2020 Ungarbejdere
1. april 2020 Elevlønninger

Se din overenskomster her

2021-2024 Overenskomst for gravermedhjælpere
2021-2024 Organisationsaftale Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere
2021-2024 OAO Stat fællesoverenskomst
1. april 2022 Natpenge mv.
1. oktober 2021 Natpenge m.v.
1. april 2021 Særlige ydelser
1. april 2020 Særlige ydelser
1. januar 2024 Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser
1. januar 2022 Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser
1. januar 2021 Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser
1. januar 2020 Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser
Tjeneste- og lejeboliger
Flyttegodtgørelse
Varme, el, gas og vand
1. april 2024 Regulering af sats for boligopvarmning
1. april 2022 Regulering af sats for boligopvarmning
1. april 2021 Regulering af sats for boligopvarmning
1. januar 2024 Cirkulære om satsregulering for supplerende flyttegodtgørelse
1. januar 2023 Cirkulære om satsregulering for supplerende flyttegodtgørelse
1. januar 2022: Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse
1. januar 2021: Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse
1. august 2021 Regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger
1. august 2020 Regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger
Uddannelse

For Den Offentlige Gruppe er det vigtigt, at ansatte inden for kirken løbende får udviklet deres kompetencer med baggrund i den enkeltes ønsker og arbejdspladsens behov.

Efter- og videreuddannelse er et afgørende parameter, når det gælder jobfastholdelse og udvikling af den ansatte på jobbet.

Læs om kirkeuddannelse her.

Her er et samlet overblik over de muligheder, der er for at blive uddannet og tage efteruddannelseskurser til at varetage job som graver, gravermedhjælper, gartner og gartneriarbejdere. Derudover kan du på webstedet læse om medarbejderudviklingssamtaler, kompetenceløft med videre.

3F og AMU Fyn har desuden udarbejdet en pixibog om uddannelser på kirkeområdet – et hurtigt opslagsværk om efteruddannelse, økonomi ved efteruddannelse og meget andet.

Jobrotation på Folkekirkens kirkegårde
Endnu har jobrotation ikke været udbredt blandt de danske kirkegårde. På private og kommunale arbejdspladser har det fungeret godt og med stort udbytte. Jobrotation løser problematikken med at få opkvalificeret medarbejderen og med at få kvalificerede afløsere ind. Det skal også give udbytte i Folkekirken, hvor jobrotation skal sikre nye og bredere kompetencer til gavn for arbejdspladsen og medarbejderen.

Pixibog om kirkeuddannelser
Jobrotation på kirkegårde
AMU Fyn Efteruddannelse gravere
AMU Syd Gartneruddannelser
AMU Fyn: De grønne kurser
AMU Fyn: IT kurser

3F'er i staten er omfattet af basislønsystemet, der består af én basisløn eller et basislønforløb med flere løntrin, der aftales centralt mellem Skatteministeriet og 3F - Den Offentlige Gruppe. Hertil kommer en tillægsoverbygning, som primært aftales lokalt.

Statslige lønninger og tillæg aftales i 31.03.2012-niveau, det såkaldte grundbeløbsniveau. Lønninger og tillæg reguleres til aktuelt niveau via den såkaldte procentregulering.

Her finder du oplysninger om

 • Generelle aftaler
 • Løntabeller over årsløn, månedsløn, timeløn og pension
 • Elevlønninger


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt