Skagerak
Om 3F Skagerak 3F Skagerak er din stærke fagforening, og afdelingen er en del af Faglig Fælles Forbund.

Vil du være sikker på faglig assistance og forhandling af dine løn- og arbejdsvilkår, er vi dit rigtige valg, hvis du arbejder indenfor 3F´s områder:

 • Transport
 • Industri
 • Privat service, Hotel og Restauration
 • Det Grønne Område
 • Byggeri
 • Det offentlige område.

Afdelingen har ca. 6.500 medlemmer fordelt på ovenstående brancher.

Vi overenskomstdækker arbejdspladser i følgende kommuner:

Hjørring og dele af Jammerbugt (tidligere Pandrup kommune), og indenfor snedker- og tømrerområdet også Frederikshavn og Læsø kommune samt tidligere Åbybro kommune.

Vi har kontorer i Hjørring, Kaas og Hirtshals.

Læs mere Vedtægter for 3F Skagerak 253 KB Hent dokument Værd at vide Ligeværdighed i beslutningsprocesser 
3F Skagerak består af faglige medlemsgrupper af varierende størrelse med tilknytning til vidt forskellige arbejdspladser og brancher. Derfor er respekten for medlemsgruppernes forskellige vilkår, traditioner og kultur afgørende for 3F Skageraks sammenhængskraft og styrke. Der skal opbygges et demokratisk og frugtbart samarbejde i 3F Skagerak, som gør det muligt for alle medlemsgrupper at komme til orde.

Den faglige identitet er fællesskabets styrke
3F Skageraks medlemsgrupper er forankret i forskellige brancher/arbejdspladser. Sikringen af disse branchers/arbejdspladsers identitet og deres aktivitets- og handlemuligheder er en nødvendig forudsætning for, at de kan udgøre et solidt fundament for det samlede faglige fællesskab. Der skal skabes en fælles faglig identitet på tværs af medlemsgrupper og brancher/ arbejdspladser. Ud fra fælles værdier skal der skabes en fælles optræden over for omverdenen. De fælles værdier udvikles løbende igennem samarbejde på tværs af faggrænser, hvor alle kan lære af hinanden.

Mangfoldighedsarbejde
3F Skagerak arbejder for ligestilling/ligebehandling i alle forhold. Det gælder for alle medlemsgrupper, uanset køn, etnicitet, alder og seksuel orientering. Mangfoldighed er en styrke. Mangfoldighedsarbejdet skal vise 3F Skageraks bredde og være til gensidig inspiration og forståelse for medlemmernes vilkår. '

Medlemmernes afdeling
3F Skagerak er medlemmernes. Afdelingen skal opleves som et sted, der danner rammen for en række aktiviteter tilpasset medlemmernes interesser og behov. Der skal stilles medlemsfaciliteter til rådighed til brug for enkeltmedlemmer, klubber, brancher/arbejdspladser og disses tillidsrepræsentanter. Kort vej fra medlem til 3F Skagerak.

Faglig stolthed for samlet afdeling
3F Skageraks størrelse og samlede ressourcer gør det muligt, at varetage opgaver, der har tværgående betydning for alle medlemmer. Det kan omhandle arbejdsmarkedspolitik og opsøgende arbejde, herunder agitationsarbejde og organisationsarbejde. Og det kan være opgaver, der har betydning for de enkelte medlemsområder, f.eks. overenskomstforhandlinger. Én afdeling, fælles værdier og fælles fodslag. '

Den professionelle fagforening
3F Skagerak skal udnytte sine mange forskellige kompetencer, ikke mindst blandt tillidsvalgte og ansatte, til at sikre en effektiv og professionel behandling af faglige spørgsmål og sager. Der skal udvikles en kultur i 3F Skagerak, hvor det er naturligt at arbejde på tværs af organisationen for at opnå en høj grad af vidensdeling. Det er desuden af afgørende betydning, at der konstant følges op på, hvordan medlemmerne kan få den bedst mulige medlemsservice på baggrund af en økonomisk ansvarlig drift af 3F Skagerak.

3F Skagerak i lokalsamfundet
3F Skagerak har i kraft af sin størrelse og placering, en forpligtelse til at markere sig og præge lokalområdet, både politisk, kulturelt og socialt. 3F Skagerak bør danne rammen om vidtforgrenede aktiviteter, der henvender sig til både egne medlemmer og beboerne i lokalsamfundet.

Den faglige a-kasse
3F Skagerak har en naturlig kobling mellem arbejdet i a-kasse og faglig afdeling, hvor a-kassen er en integreret del af det fagligt-politiske arbejde i 3F Skagerak. Kendskabet til overenskomster og aftaler danner baggrund for, at a-kassen kan give medlemmerne den bedst mulige service. Lediges rettigheder og interesser skal håndhæves, ligesom der skal gives hjælp i forbindelse med uddannelse og efteruddannelse. Desuden skal a-kassen formidle arbejde i samarbejde med faglig afdeling og tillidsrepræsentanterne.

Uddannelse
3F Skagerak skal arbejde på, at styrke alle medlemmernes uddannelsesmuligheder- og niveau igennem målrettet indsats over for uddannelsessystemet. 

Solidaritet – nationalt og internationalt
3F Skagerak vil samarbejde med andre faglige- og politiske organisationer, som arbejder for at fremme arbejdernes interesser i ind- og udland. Vores menneskesyn er socialistisk, demokratisk, human og bygger på respekt, tillid og åbenhed.

Miljøarbejde
3F Skagerak ser det som en faglig opgave, at arbejde for at fremme udviklingen af et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Der skal dannes stærke netværk mellem tillids- og arbejds- miljørepræsentanter, som kan anvende hinandens erfaringer i miljøarbejdet, ligesom 3F Skagerak skal have den fornødne ekspertise til at behandle miljøspørgsmål og igangsætte miljøaktiviteter.

Det sociale fokus
Når medlemmer bliver sat i situationer, som kan medføre udstødning fra arbejdsmarkedet eller gøre det svært at komme i arbejde igen, skal 3F Skagerak være et sted, hvor man kan henvende sig for at få støtterådgivning og hjælp.

Ungdom
Unge har, på tværs af arbejde og faglig tilknytning, fælles interesser, som udspringer af forsøget på at skabe fodfæste i samfundet f.eks. i forhold til arbejde, uddannelse og stiftelse af familie. Derfor er det 3F Skageraks opgave at varetage de unges interesser og skabe rum for, at unge kan udveksle synspunkter og idéer og herigennem påvirke 3F Skageraks arbejde på deres egne præmisser.

Efterlønnere, seniorer og pensionister
3F Skageraks ældre medlemmer skal have mulighed for i fagforeningen, at udfolde deres aktiviteter i form af møder, foredrag og studiekredse. Aktiviteterne skal indgå som et naturligt udbud i afdelingens tilbud til medlemmerne.

Jubilæum i 3F Skagerak for medlemmer, som opnår 25 eller 40 års jubilæum efter 1. januar 2020

25 og 40 års jubilæumsgave fra 3F Skagerak. Afdelingen 3F Skagerak er stiftet pr. 1. januar 2005.

At modtage jubilæumsgave fra afdelingen er betinget af:

 • At 25 eller 40 års medlemskab opnås efter den 1. januar 2005
 • At 25 eller 40 års medlemskab er opnået i de forbund og afdelinger, som er fusioneret til 3F.

Jubilarerne vil blive inviteret til et Jubilarmøde i afdelingen i løbet af året.

Nyhedsbrev juni 2020
Nyhedsbrev maj 2020
Nyhedsbrev januar 2020
Nyhedsbrev december 2019
Nyhedsbrev november 2019
Nyhedsbrev oktober 2019
Nyhedsbrev september 2019
Nyhedsbrev august 2019
Nyhedsbrev juni 2019
Nyhedsbrev maj 2019
Nyhedsbrev april 2019
Nyhedsbrev januar 2019

På 3fu.dk vil du kunne se oplysninger om, hvad der sker i vores lokalområde, og hvilke aktiviteter der er på regionalt og landsplan.

Ungdomsudvalget i 3F Skagerak, forsøger hele tiden at lave nye tiltag for medlemmerne.

Man tilhører 3F ungdom, så længe man er under 31 år. Det betyder også, at man kan deltage i de aktiviteter, der er for ungdomsmedlemmer, på de betingelser, der er for de enkelte aktiviteter.

I 3F Skagerak består ungdomsudvalget af:

 • Jonas Taasti Rømer
 • Esben Kellerman Thomsen
 • Rune Espersen
 • Maja Irene Odgaard
 • Jonas Hansen

Bestyrelsens repræsentant: Mads Ross Andersen

Interesserede der også deltager i udvalgsarbejdet: Mathias Falkner Nilsen

I afdelingen er Michael Højer Samuel og Freddy Wie Andersen ungdomsansvarlige, og dem kan du altid henvende dig til angående:

 • ungdoms spørgsmål
 • arbejde
 • aktiviteter
Læs mere om 3F Ungdom på 3fu.dk
Vi er en socialrådgiver og en socialfaglig konsulent i 3F Skagerak, som dagligt arbejder med jer medlemmers arbejdsskadessager, sygedagpengesager, pensionssager m.v.

Der er opdeling af medlemmerne mellem socialrådgiverne:

 • Kim Pedersen har medlemmerne med fødselsdag fra den 01. til og med den 15.
 • Sisse Kirstine Jepsen har medlemmer med fødselsdag fra den 16. til og med den 31.

Daglig telefontid mellem kl. 9.00 og kl. 10.00.

Sociale regler
Vi har også styr på de sociale regler og kan hjælpe i forbindelse med fx barsel, fleksjob, førtidspension. 

Virksomhedsbesøg
Derudover så tilbyder vi, at vi kommer ud på din arbejdsplads og svarer på spørgsmål – vi forestiller os en frokostpause eller lignende. Snak med din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant for yderligere oplysninger. 

Emnerne kunne være:

 • Arbejdsskader
 • Sygedagpenge
 • Revalidering
 • Tilkendelse af fleksjob/ledighedsydelse
 • Tilkendelse af førtidspension
 • Kontanthjælp
 • Alka Fritidsulykkesforsikring tegnet via Forbundet
 • Ydelser i arbejdsmarkedspensioner 

Skriv ikke under…  
Skriv ikke under på en raskmelding, hvis du IKKE mener, at du er rask og arbejdsdygtig. 

Det er vigtigt, at du har drøftet en eventuel raskmelding med a-kassen, da det er dem der afgør, om du kan få arbejdsløshedsdagpenge.

Hvis du selv har skrevet under på en raskmelding, får du heller ikke en afgørelse og så har du ikke mulighed for at klage over, at dine sygedagpenge bliver standset.

Har du først skrevet under, kan beslutningen ikke ændres.

Du skal ikke lade dig skræmme af Jobcenteret, at du vil blive henvist til kontanthjælp, hvis du ikke underskriver. Så hvis Jobcenteret mener, at du er arbejdsdygtig og du ikke selv gør, så 
sig, at du først vil drøfte det med din fagforening. 

Kontakt afdelingens socialrådgivere hurtigst muligt.

Læs mere om arbejdsskader
Læs mere om fleksjob
Læs mere om førtidspension
Læs mere om kontanthjælp

3F Skageraks efterløns- og seniorklub byder på forskellige aktiviteter. Der bliver lavet program som du kan finde her på siden, og det er også lavet så du kan printe det ud.

Program: 2021

9. JUNI KL. 14.00 - Kaffe og Banko
Vi mødes på Vandværksvej til Kaffe og Banko

11. AUGUST KL. 8.00 - Sommerudflugt
Bustur til Givskud Zoo og Feggesund kro afgang fra A-Z Parkeringsplads.
Rundstukker/kaffe i bussen, Entre / Middag i Givskud, og aftensmad i Feggesund (Ål eller Schnitzel)
Tilmelding senest den 3. august
3F’er 200 kr., ikke 3F’er 250 kr.

8. SEPTEMBER KL. 16.00 - Bowling og spisning
Vi mødes til bowling på Ringvejen 10 eller 
til spisning på Bones Østergade kl. 17:30
3F’er 50 kr., ikke 3F’er 100 kr.

24. SEPTEMBER KL. 9.30 - Generalforsamling
Generalforsamling. - der serveres smørrebrød
Tilmelding senest den 19. september

20. OKTOBER KL. 14.00 - Kaffe og Banko
Vi mødes på Vandværksvej til Kaffe og Banko

3. NOVEMBER KL. 7.00 - Tysklandstur
Indkøbstur til Tyskland-afgang fra A-Z Parkeringsplads
Morgenmad på udturen og aftensmad på hjemturen
Tilmelding senest den 26. oktober
3F’er 200 kr., ikke 3F’er 250 kr.

26. NOVEMBER KL 17.00 - Julefrokost
Julefrokost Vandværksvej
Tilmelding senest 21. november
3F’er 100 kr., ikke 3F’er 150 kr.

8. DECEMBER KL. 14.00 - Kaffe og Banko
Vi mødes på Vandværksvej til Kaffe og Banko

I er velkommen til at tage partner med til vores arrangementer
Vel mødt til nogle forhåbentlige gode arrangementer
Tilmeldinger til Hardi Brandt tlf. nr. 29879297

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Klubbens bestyrelse

 • Formand Hardi Brandt tlf.  29879297
 • Næstformand Kjeld Christensen
 • Konstitueret kasserer Hans Carlo Dalgaard
 • Bestyrelsesmedlem Jørren Pedersen
 • Bestyrelsesmedlem Mogens Pedersen
Aktivitets program 2021
 • Formand Frank Jul Tronborg 
 • Næstformand Carsten Andersen
 • Gruppeformand Offentlig gruppe Per Holm Larsen
 • Gruppeformand Transportgruppen Freddy Wie Andersen
 • Gruppeformand Byg & Grøn gruppe Troels Hedegaard
 • Gruppeformand Industri & PSHR Jens Peter Bostrup
 • Industri & PSHR Annette Jensen Høj
 • Offentlig gruppe Birger Rasmussen  
 • Industri & PSHR Fillip Bisgaard Christensen
 • Byg & Grøn gruppe Frits Sørensen 
 • Industri & PSHR Hans Ulrik Sørig  
 • Transportgruppen Jan Høier Sørensen  
 • Industri & PSHR Jens Otto Ørum
 • Byg & Grøn gruppe  Jonas Taasti Rømer
 • Byg & Grøn gruppe Mads Ross Andersen
 • Byg & Grøn gruppe Ole Kristensen  
 • Transportgruppen Per Kynn Jensen Transportgruppen
 • Offentlig gruppe Peter Østergaard Christensen
 • Industri & PSHR Susanne Christensen  
 • Industri & PSHR  Tom Søren Pedersen
 • Byg & Grøn gruppe Torben Guldberg Jørgensen
 • A-kasseleder Vivi Frost Nielsen  
 • Økonomiansvarlig Helle Grydbæk

 

Brancher

Transportgruppen 3F Skagerak har omkring 1000 medlemmer som arbejder på følgende områder:

 • Fisker
 • Eksport chauffør
 • Gods og fragt chauffør
 • Bus chauffør rute
 • Turistbusser chauffør
 • Taxi/ Fleks Chauffør
 • Lagerarbejder
 • Havnearbejder
 • Falck redder
 • Vaskeri arbejder
 • Vinduespudser
 • Bud
 • Ung i Fårup Sommerland

Til at dække de arbejdsområder har vi blandt andet disse overenskomster:

 • AKT. For bybusser-rutebil
 • TA. For Turistbusser, kan også bruges til rute kørsel
 • ATL. For Gods og fragt chauffør, Eksport chauffør samt renovations arbejde
 • HTS-A Fællesoverenskomsten Chauffør og lager samt Havn og offshore arbejde
 • Falck overenskomst
 • Vaskeri overenskomst
 • Vikaroverenskomsten
 • Bud overenskomsten
 • Fiskernes overenskomst
 • Vinduespudsernes overenskomst
 • ATX taxi overenskomsten

Gruppebestyrelsen efter 24. februar 2020

 • Gruppeformand Freddy Wie Andersen 
 • Gruppebestyrelsesmedlem Jan Høier Sørensen 
 • Gruppebestyrelsesmedlem Per Kynn Jensen 
 • Gruppebestyrelsesmedlem Kaj Ernst Leed 
 • Gruppebestyrelsesmedlem René Vestenbæk 
 • Gruppebestyrelsesmedlem Roland Martin Jensen 
 • Gruppebestyrelsesmedlem Henning Christensen 
 • Gruppebestyrelsesmedlem Bent Nøhr Risager 
 • Gruppebestyrelsesmedlem Rune Rudkøbing 
 • 1. Suppleant Lars Jurkuhn
 • 2. Suppleant Ole Wendelboe Schubert
Find din overenskomst

Kommuner og regioner 
3F's overenskomster, aftaler og lønbilag for ansatte i regioner og kommuner ligger i databasen Faglig håndbog. Der kan du også søge oplysninger frem om andre organisationers aftaler.

Staten
Som ansat i staten, er du omfattet af en fællesoverenskomst og en organisationsaftale. Ud over fællesoverenskomsten og organisationsaftalen gælder en lang række generelle aftaler.

Andre gode hjemmesider
www.oao.dk: Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) er en sammenlægning af Det Kommunale Kartel og Statsansattes Kartel. OAO arbejder for lønmodtagere i kommuner, regioner og stat. OAO's 32 forbund har tilsammen 434.000 medlemmer, der er ansat i den offentlige sektor.

De kommunale/regionale og de statslige forhandlingsinteresser varetages uændret og særskilt af de organisationer, der har retten i dag.

www.oao.dk (Danmarkskortet): Her får du brugervenlig lønstatistik for alle faggrupper i amter og kommuner. Du kan finde de kommunale nøgletal, og du finder navne på medarbejderrepræsentanter i hovedsamarbejdsudvalg og MED-udvalg.

www.sckk.dk: SCKK – Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling – er oprettet af arbejdsgivere og lønmodtagere på statens område. SCKK's mission er at gøre statens medarbejdere dygtigere. Det vigtigste virkemiddel er økonomisk støtte, rådgivning, formidling af viden og værktøjer samt udvikling af uddannelse.

Du kan altid hente en trykt version af overenskomsten i afdelingen.

Bestyrelsen

 • Gruppeformand Per Holm Larsen
  Vitus Berings Vej 4, 9800 Hjørring
  Arbejdssted: 3F Skagerak
  Tlf. 24 47 57 87, mail: per.larsen@3f.dk
 • Karl Birch-Olesen
  Græsvangen 24, 9800 Hjørring
  Arbejdssted: Hjørring Kommune 
 • Mette Larsen Sort
  Møjengårdsvej 79, 9800 Hjørring
  Arbejdssted: Hjørring Kommune 
 • Peter Christensen
  Vellingshøjvej 245 b, 9800 Hjørring
  Arbejdssted: Hjørring Kirkegård 
 • Helle Grydbæk
  Nejstgårdvej 36, 9850 Hitshals
  Arbejdssted: 3F Skagerak 
 • Peer Nielsen
  Ultvedvej 43, 9800 Hjørring
  Arbejdssted: Hjørring Museum 
 • Birger Rasmussen
  J.M.Heilesensvej 5, 9850 Hirtshals
  Arbejdssted: Hjørring Vandselskab A/S 
 • Esben Flemming Andersen
  Nørregade 88, 9870 Sindal
  Arbejdssted: Hjørring Kommune 
 • Jytte Helledie Pedersen
  Nymarksvej 2, 9700 Brønderslev
  Arbejdssted: Jammerbugt Kommune 
 • 1. suppleant Flemming Bak Jakobsen
  Hæstrupvej 42, 9800 Hjørring
  Arbejdssted: Forsvarets Forsyningsdepot Hjørring 
 • 2. suppleant Steffen Peter Kristensen
  Bogfinkevej 56B, 9352 Dybvad
  Arbejdssted: FGU Vendsyssel.
Find din overenskomst
Faglig håndbog
www.oao.dk - Offentligt Ansattes Organisationer
www.oao.dk (Danmarkskortet) - Find din lønstatistik
www.sckk.dk. - Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Medlemmer er blandt andre jord- og betonarbejdere, murere, struktører, maskinførere, asfaltarbejdere, tagdækkere, stenhuggere, brolæggere, stilladsarbejdere, industrilakerere, isolatører, snedkere, tømrere, glarmestre, tagdækkere og tækkemænd. 

Overenskomster
Største overenskomstmodpart er Dansk Byggeri. Gruppen er tilsluttet BAT-kartellet. 

Bestyrelsen 

 • Formand Troels Di Nardo Hedegaard 
 • Jonas Taasti Rømer 
 • Daniel Holm Larsen 
 • Erik Dahl Hansen 
 • Frits Sørensen 
 • John Bagger 
 • Mads Ross Andersen 
 • Ole Kristensen 
 • Peter Havkrog 
 • Torben Guldberg Jørgensen 
 • Michael Høyer Samuel 
 • 1. suppleant Jørn Bæk Nielsen 
 • 2. suppleant Per Korneliussen

Lønstatistik
Vi vil gerne lave en lønstatistik på bygningsområdet. Derfor er det vigtigt, at du hjælper med indholdet, ved at udfylde formularen om lønstatistik.

Udfyld formular om lønstatistik
Find din overenskomst

Medlemmerne af 3F's Grønne Gruppe arbejder på gartnerier, planteskoler, i skovene, på mejerier, på minkfodercentraler, inden for fiskeopdræt m.v. 

De er blandt andet ansat som gartnere, dyrepassere, jordbrugsassistenter, mejeriarbejdere og skovarbejdere.

40 procent af Den Grønne Gruppes medlemmer er kvinder.

Overenskomster
3F's Grønne Gruppe har overenskomster med blandt andet Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Danske Anlægsgartnere.

Bestyrelsen

 • Formand Troels Di Nardo Hedegaard 
 • Jonas Taasti Rømer 
 • Daniel Holm Larsen 
 • Erik Dahl Hansen  
 • Frits Sørensen 
 • John Bagger 
 • Mads Ross Andersen 
 • Ole Kristensen 
 • Peter Havkrog 
 • Torben Guldberg Jørgensen 
 • Michael Høyer Samuel  
 • 1. suppleant Jørn Bæk Nielsen 
 • 2. suppleant Per Korneliussen
Find din overenskomst

Bestyrelsen 

 • Gruppeformand Jens Peter Bostrup
  Arbejdsplads: 3F Skagerak 
 • Tillidsrepræsentant Annette Jensen Hø
  Arbejdsplads: Brdr. Schlie 
 • Tillidsrepræsentant Fillip Bisgaard Christensen
  Arbejdsplads: Lantmænnen Schulstad A/S 
 • Tillidsrepræsentant Hans Ulrik Sørig
  Arbejdsplads: Rolltech 
 • Projektmedarbejder Henrik Guldberg
  Arbejdsplads: 3F Skagerak 
 • Tillidsrepræsentant Poul Erik Larsen
  Arbejdsplads: Tetra Pak 
 • Tillidsrepræsentant Susanne Christensen
  Arbejdsplads: Thrane & Thrane A/S 
 • Arbejdsmiljørepræsentant Carina Ejstrup
  Arbejdsplads: Coor Service Management A/S  
 • Tillidsrepræsentant Jens Otto Ørum
  Arbejdsplads: Krone Vinduer, Harken 
 • Ansat Tom Søren Pedersen
  Arbejdjsplads: Scandic Foods 
 • Faglig sekretær Vivian Hvolbæk Hansen
  Arbejdsplads: 3F Skagerak  
 • 1. suppleant Tillidsrepræsentant Rikke Godsk Stensbak
  Arbejdsplads: Scanbelt Modular Conveyor Systems A/S  
 • 2. suppleant Ansat Torben Kaptain
  Arbejdsplads: Cubic-Modulsystem A/S
Find din overenskomst

Kontakt