Skagerak
Om 3F Skagerak 3F Skagerak er din stærke fagforening, og afdelingen er en del af Faglig Fælles Forbund.

Vil du være sikker på faglig assistance og forhandling af dine løn- og arbejdsvilkår, er vi dit rigtige valg, hvis du arbejder indenfor 3F´s områder:

 • Transport
 • Industri
 • Privat service, Hotel og Restauration
 • Det Grønne Område
 • Byggeri
 • Det offentlige område.

Afdelingen har næsten 6.000 medlemmer fordelt på ovenstående brancher.

Vi overenskomstdækker arbejdspladser i følgende kommuner:

Hjørring og dele af Jammerbugt (tidligere Pandrup kommune), og indenfor snedker- og tømrerområdet også Frederikshavn og Læsø kommune samt tidligere Aabybro kommune.

Vi har kontorer i Hjørring, Kaas og Hirtshals.

Læs mere Vedtægter for 3F Skagerak 253 KB Hent dokument Værd at vide Ligeværdighed i beslutningsprocesser 
3F Skagerak består af faglige medlemsgrupper af varierende størrelse med tilknytning til vidt forskellige arbejdspladser og brancher. Derfor er respekten for medlemsgruppernes forskellige vilkår, traditioner og kultur afgørende for 3F Skageraks sammenhængskraft og styrke. Der skal opbygges et demokratisk og frugtbart samarbejde i 3F Skagerak, som gør det muligt for alle medlemsgrupper at komme til orde.

Den faglige identitet er fællesskabets styrke
3F Skageraks medlemsgrupper er forankret i forskellige brancher/arbejdspladser. Sikringen af disse branchers/arbejdspladsers identitet og deres aktivitets- og handlemuligheder er en nødvendig forudsætning for, at de kan udgøre et solidt fundament for det samlede faglige fællesskab. Der skal skabes en fælles faglig identitet på tværs af medlemsgrupper og brancher/ arbejdspladser. Ud fra fælles værdier skal der skabes en fælles optræden over for omverdenen. De fælles værdier udvikles løbende igennem samarbejde på tværs af faggrænser, hvor alle kan lære af hinanden.

Mangfoldighedsarbejde
3F Skagerak arbejder for ligestilling/ligebehandling i alle forhold. Det gælder for alle medlemsgrupper, uanset køn, etnicitet, alder og seksuel orientering. Mangfoldighed er en styrke. Mangfoldighedsarbejdet skal vise 3F Skageraks bredde og være til gensidig inspiration og forståelse for medlemmernes vilkår. '

Medlemmernes afdeling
3F Skagerak er medlemmernes. Afdelingen skal opleves som et sted, der danner rammen for en række aktiviteter tilpasset medlemmernes interesser og behov. Der skal stilles medlemsfaciliteter til rådighed til brug for enkeltmedlemmer, klubber, brancher/arbejdspladser og disses tillidsrepræsentanter. Kort vej fra medlem til 3F Skagerak.

Faglig stolthed for samlet afdeling
3F Skageraks størrelse og samlede ressourcer gør det muligt, at varetage opgaver, der har tværgående betydning for alle medlemmer. Det kan omhandle arbejdsmarkedspolitik og opsøgende arbejde, herunder agitationsarbejde og organisationsarbejde. Og det kan være opgaver, der har betydning for de enkelte medlemsområder, f.eks. overenskomstforhandlinger. Én afdeling, fælles værdier og fælles fodslag. '

Den professionelle fagforening
3F Skagerak skal udnytte sine mange forskellige kompetencer, ikke mindst blandt tillidsvalgte og ansatte, til at sikre en effektiv og professionel behandling af faglige spørgsmål og sager. Der skal udvikles en kultur i 3F Skagerak, hvor det er naturligt at arbejde på tværs af organisationen for at opnå en høj grad af vidensdeling. Det er desuden af afgørende betydning, at der konstant følges op på, hvordan medlemmerne kan få den bedst mulige medlemsservice på baggrund af en økonomisk ansvarlig drift af 3F Skagerak.

3F Skagerak i lokalsamfundet
3F Skagerak har i kraft af sin størrelse og placering, en forpligtelse til at markere sig og præge lokalområdet, både politisk, kulturelt og socialt. 3F Skagerak bør danne rammen om vidtforgrenede aktiviteter, der henvender sig til både egne medlemmer og beboerne i lokalsamfundet.

Den faglige a-kasse
3F Skagerak har en naturlig kobling mellem arbejdet i a-kasse og faglig afdeling, hvor a-kassen er en integreret del af det fagligt-politiske arbejde i 3F Skagerak. Kendskabet til overenskomster og aftaler danner baggrund for, at a-kassen kan give medlemmerne den bedst mulige service. Lediges rettigheder og interesser skal håndhæves, ligesom der skal gives hjælp i forbindelse med uddannelse og efteruddannelse. Desuden skal a-kassen formidle arbejde i samarbejde med faglig afdeling og tillidsrepræsentanterne.

Uddannelse
3F Skagerak skal arbejde på, at styrke alle medlemmernes uddannelsesmuligheder- og niveau igennem målrettet indsats over for uddannelsessystemet. 

Solidaritet – nationalt og internationalt
3F Skagerak vil samarbejde med andre faglige- og politiske organisationer, som arbejder for at fremme arbejdernes interesser i ind- og udland. Vores menneskesyn er socialistisk, demokratisk, human og bygger på respekt, tillid og åbenhed.

Miljøarbejde
3F Skagerak ser det som en faglig opgave, at arbejde for at fremme udviklingen af et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Der skal dannes stærke netværk mellem tillids- og arbejds- miljørepræsentanter, som kan anvende hinandens erfaringer i miljøarbejdet, ligesom 3F Skagerak skal have den fornødne ekspertise til at behandle miljøspørgsmål og igangsætte miljøaktiviteter.

Det sociale fokus
Når medlemmer bliver sat i situationer, som kan medføre udstødning fra arbejdsmarkedet eller gøre det svært at komme i arbejde igen, skal 3F Skagerak være et sted, hvor man kan henvende sig for at få støtterådgivning og hjælp.

Ungdom
Unge har, på tværs af arbejde og faglig tilknytning, fælles interesser, som udspringer af forsøget på at skabe fodfæste i samfundet f.eks. i forhold til arbejde, uddannelse og stiftelse af familie. Derfor er det 3F Skageraks opgave at varetage de unges interesser og skabe rum for, at unge kan udveksle synspunkter og idéer og herigennem påvirke 3F Skageraks arbejde på deres egne præmisser.

Efterlønnere, seniorer og pensionister
3F Skageraks ældre medlemmer skal have mulighed for i fagforeningen, at udfolde deres aktiviteter i form af møder, foredrag og studiekredse. Aktiviteterne skal indgå som et naturligt udbud i afdelingens tilbud til medlemmerne.

Jubilæum i 3F Skagerak for medlemmer, som opnår 25 eller 40 års jubilæum efter 1. januar 2020

25 og 40 års jubilæumsgave fra 3F Skagerak. Afdelingen 3F Skagerak er stiftet pr. 1. januar 2005.

At modtage jubilæumsgave fra afdelingen er betinget af:

 • At 25 eller 40 års medlemskab opnås efter den 1. januar 2005
 • At 25 eller 40 års medlemskab er opnået i de forbund og afdelinger, som er fusioneret til 3F.

Jubilarerne vil blive inviteret til et Jubilarmøde i afdelingen i løbet af året.

3fu.dk vil du kunne se oplysninger om, hvad der sker i vores lokalområde, og hvilke aktiviteter der er på regionalt og landsplan.

Ungdomsudvalget i 3F Skagerak, forsøger hele tiden at lave nye tiltag for medlemmerne.

Man tilhører 3F ungdom, så længe man er under 31 år. Det betyder også, at man kan deltage i de aktiviteter, der er for ungdomsmedlemmer, på de betingelser, der er for de enkelte aktiviteter.

I 3F Skagerak består ungdomsudvalget af:

 • Jonas Taasti Rømer
 • Esben Kellerman Thomsen
 • Rune Espersen
 • Jonas Hansen

Bestyrelsens repræsentant: Mads Ross Andersen

Interesserede der også deltager i udvalgsarbejdet: Mathias Falkner Nilsen

I afdelingen er Michael Højer Samuel og Freddy Wie Andersen ungdomsansvarlige, og dem kan du altid henvende dig til angående:

 • ungdoms spørgsmål
 • arbejde
 • aktiviteter

Lærlingelønning 2023

Læs mere om 3F Ungdom på 3fu.dk
Vi er en socialrådgiver og en socialfaglig konsulent i 3F Skagerak, som dagligt arbejder med jer medlemmers arbejdsskadessager, sygedagpengesager, pensionssager m.v.

Der er opdeling af medlemmerne mellem socialrådgiverne:

 • Kim Pedersen har medlemmerne med fødselsdag fra den 01. til og med den 15.
 • Sisse Kirstine Jepsen har medlemmer med fødselsdag fra den 16. til og med den 31.

Daglig telefontid mellem kl. 9.00 og kl. 10.00.

Sociale regler
Vi har også styr på de sociale regler og kan hjælpe i forbindelse med fx barsel, fleksjob, førtidspension. 

Virksomhedsbesøg
Derudover så tilbyder vi, at vi kommer ud på din arbejdsplads og svarer på spørgsmål – vi forestiller os en frokostpause eller lignende. Snak med din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant for yderligere oplysninger. 

Emnerne kunne være:

 • Arbejdsskader
 • Sygedagpenge
 • Revalidering
 • Tilkendelse af fleksjob/ledighedsydelse
 • Tilkendelse af førtidspension
 • Kontanthjælp
 • Alka Fritidsulykkesforsikring tegnet via Forbundet
 • Ydelser i arbejdsmarkedspensioner 

Skriv ikke under…  
Skriv ikke under på en raskmelding, hvis du IKKE mener, at du er rask og arbejdsdygtig. 

Det er vigtigt, at du har drøftet en eventuel raskmelding med a-kassen, da det er dem der afgør, om du kan få arbejdsløshedsdagpenge.

Hvis du selv har skrevet under på en raskmelding, får du heller ikke en afgørelse og så har du ikke mulighed for at klage over, at dine sygedagpenge bliver standset.

Har du først skrevet under, kan beslutningen ikke ændres.

Du skal ikke lade dig skræmme af Jobcenteret, at du vil blive henvist til kontanthjælp, hvis du ikke underskriver. Så hvis Jobcenteret mener, at du er arbejdsdygtig og du ikke selv gør, så 
sig, at du først vil drøfte det med din fagforening. 

Kontakt afdelingens socialrådgivere hurtigst muligt.

Læs mere om arbejdsskader
Læs mere om fleksjob
Læs mere om førtidspension
Læs mere om kontanthjælp
3F Skageraks efterløns- og seniorklub byder på forskellige aktiviteter. Der bliver lavet program, som du kan finde her på siden, og det er også lavet, så du kan printe det ud.

Program: Forår 2024

10. JANUAR KL. 14.00 - Kaffe og Banko
Vi mødes på Vandværksvej, 30 i Hjørring til Kaffe og Banko.

14. FEBRUAR KL. 14.00 - Kaffe og Banko
Vi mødes på Vandværksvej, 30 i Hjørring til Kaffe og Banko 

13. MARTS KL. 14.00  - Kaffe og Banko
Vi mødes på Vandværksvej, 30 i Hjørring til Kaffe og Banko 

5. APRIL KL. 9.30 - Generalforsamling
Generalforsamling. Dagsorden bliver offentliggjort senere
Der serveres smørrebrød 
Tilmelding senest den 27. marts til Hardi Brandt tlf. nr. 29 87 92 97

10. APRIL KL. 14.00 - Foredrag
Vi mødes på Vandværksvej til foredrag med Thomas 
Mølgaard
som vil fortælle os om hans ture rundt om i 
verden
og/eller til spisning på Bones Østergade kl. 17:30

3F/NNF’er 100 kr., andre 150 kr. 

Tilmelding senest 3. april til Hardi Brandt tlf. nr. 29 87 92 97

NB: Du kan se mere om Thomas ture på http://www.gaathomas.mono.net/


8. Maj KL. 14.00 - Kaffe og Banko
Vi mødes på Vandværksvej, 30 i Hjørring til Kaffe og Banko  

12. JUNI KL. 17.00 - Kør selv til Fun-Park Hirtshals 

Fun-Park Hirtshals, Vi møde på parkeringspladsen ved Funparken
Der er mulighed for en togtur i det store hjortehegn, hvor både 
krondyr og dådyr kan opleves på nært hold. 
Menu grillet krondyr eller dådyr 

Tilmelding senest 5. juni til Hardi Brandt tlf. nr. 29 87 92 97

3F/NNF’er 100 kr., andre 150 kr.
I er velkommen til at tage partner med til vores arrangementer

Vel mødt til nogle forhåbentlige gode arrangementer

Tilmeldinger til Hardi Brandt tlf. nr. 298792977

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Klubbens bestyrelse

 • Formand Hardi Brandt tlf.  29879297
 • Næstformand Kjeld Christensen
 • Konstitueret kasserer Hans Carlo Dalgaard
 • Bestyrelsesmedlem Jørren Pedersen
 • Bestyrelsesmedlem Mogens Pedersen
Senior program forår 2024
 • Formand Carsten Andersen 
 • Næstformand Mads Ross
 • Gruppeformand Offentlig gruppe Per Holm Larsen
 • Gruppeformand Transportgruppen Freddy Wie Andersen
 • Gruppeformand Byg & Grøn gruppe Troels Hedegaard
 • Gruppeformand Industri & PSHR Jens Peter Bostrup
 • Industri & PSHR Torben Kaptajn
 • Offentlig gruppe Birger Rasmussen  
 • Industri & PSHR Fillip Bisgaard Christensen
 • Byg & Grøn gruppe Frits Sørensen 
 • Industri & PSHR Hans Ulrik Sørig  
 • Transportgruppen Jan Høier Sørensen  
 • Industri & PSHR Morten Christian Magnussen
 • Byg & Grøn gruppe  Jonas Taasti Rømer
 • Byg & Grøn gruppe Peter Haukrog
 • Byg & Grøn gruppe Ole Kristensen  
 • Transportgruppen Per Kynn Jensen
 • Offentlig gruppe Jytte Helledie Pedersen
 • Industri & PSHR Susanne Christensen  
 • Industri & PSHR  Tom Søren Pedersen
 • Byg & Grøn gruppe Torben Guldberg Jørgensen
 • A-kasseleder Ulla Astman 
 • Økonomiansvarlig Ninna Christina Sigsgaard Havmand
Brancher

Transportgruppen 3F Skagerak har omkring 900 medlemmer som arbejder på følgende områder:

 • Fisker
 • Eksport-chauffør
 • Gods- og fragtchauffør
 • Buschauffør rute
 • Turistbusser chauffør
 • Taxi/ Fleks-chauffør
 • Lagerarbejder
 • Havnearbejder
 • Falck-redder
 • Vaskeriarbejder
 • Vinduespudser
 • Bud
 • Ung i Fårup Sommerland

Til at dække de arbejdsområder har vi blandt andet disse overenskomster:

 • AKT for bybusser-rutebil
 • TA for turistbusser. Kan også bruges til rute kørsel
 • ATL for gods- og fragt-chauffører, eksportchauffør samt renovationsarbejde
 • HTS-A Fællesoverenskomsten for chauffører og lager samt havne- og offshorearbejde
 • Falck-overenskomst
 • Vaskeri-overenskomst
 • Vikar-overenskomsten
 • Bud-overenskomsten
 • Fiskernes overenskomst
 • Vinduespudsernes overenskomst
 • ATX taxi-overenskomsten

Gruppebestyrelsen efter 24. februar 2020

 • Gruppeformand Freddy Wie Andersen 
 • Gruppebestyrelsesmedlem Jan Høier Sørensen 
 • Gruppebestyrelsesmedlem Per Kynn Jensen 
 • Gruppebestyrelsesmedlem Kaj Ernst Leed 
 • Gruppebestyrelsesmedlem Ole Wendelboe Schubert  
 • Gruppebestyrelsesmedlem Roland Martin Jensen 
 • Gruppebestyrelsesmedlem Henning Christensen 
 • Gruppebestyrelsesmedlem Lars Jurkuhn 
 • Gruppebestyrelsesmedlem Rune Rudkøbing 
 • 1. Suppleant Christian Folmer Sonnesen 
 • 2. Suppleant Dennis Faurskov Pedersen
Find din overenskomst
Registrer dit tillidshverv

Kommuner og regioner 
3F's overenskomster, aftaler og lønbilag for ansatte i regioner og kommuner ligger i databasen Faglig håndbog. Der kan du også søge oplysninger frem om andre organisationers aftaler.

Staten
Som ansat i staten, er du omfattet af en fællesoverenskomst og en organisationsaftale. Ud over fællesoverenskomsten og organisationsaftalen gælder en lang række generelle aftaler.

Andre gode hjemmesider
www.oao.dk: Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) er en sammenlægning af Det Kommunale Kartel og Statsansattes Kartel. OAO arbejder for lønmodtagere i kommuner, regioner og stat. OAO's 32 forbund har tilsammen 434.000 medlemmer, der er ansat i den offentlige sektor.

De kommunale/regionale og de statslige forhandlingsinteresser varetages uændret og særskilt af de organisationer, der har retten i dag.

www.oao.dk (Danmarkskortet): Her får du brugervenlig lønstatistik for alle faggrupper i amter og kommuner. Du kan finde de kommunale nøgletal, og du finder navne på medarbejderrepræsentanter i hovedsamarbejdsudvalg og MED-udvalg.

www.sckk.dk: SCKK – Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling – er oprettet af arbejdsgivere og lønmodtagere på statens område. SCKK's mission er at gøre statens medarbejdere dygtigere. Det vigtigste virkemiddel er økonomisk støtte, rådgivning, formidling af viden og værktøjer samt udvikling af uddannelse.

Du kan altid hente en trykt version af overenskomsten i afdelingen.

Bestyrelsen

 • Gruppeformand Per Holm Larsen
  Vitus Berings Vej 4, 9800 Hjørring
  Arbejdssted: 3F Skagerak
  Tlf. 24 47 57 87, mail: per.larsen@3f.dk
 • Karl Birch-Olesen
  Græsvangen 24, 9800 Hjørring
  Arbejdssted: Hjørring Kommune 
 • Mette Larsen Sort
  Møjengårdsvej 79, 9800 Hjørring
  Arbejdssted: Hjørring Kommune 
 • Peter Christensen
  Vellingshøjvej 245 b, 9800 Hjørring
  Arbejdssted: Hjørring Kirkegård 
 • Flemming Bak Jakobsen
  Hæstrupvej 42, 9800 Hjørring
  Arbejdssted: Forsvarets Forsyningsdepot Hjørring  
 • Peer Nielsen
  Ultvedvej 43, 9800 Hjørring
  Arbejdssted: Hjørring Museum 
 • Birger Rasmussen
  J.M.Heilesensvej 5, 9850 Hirtshals
  Arbejdssted: Hjørring Vandselskab A/S 
 • Esben Flemming Andersen
  Nørregade 88, 9870 Sindal
  Arbejdssted: Hjørring Kommune 
 • Jytte Helledie Pedersen
  Nymarksvej 2, 9700 Brønderslev
  Arbejdssted: Jammerbugt Kommune 
 • 1. suppleant Steffen Peter Kristensen
  Bogfinkevej 56B, 9352 Dybvad
  Arbejdssted: FGU Vendsyssel. 
 • 2. suppleant Karina Stephania Schacht Hansen
  Blæshøjvej 143, 9700 Brønderslev
  Arbejdssted: Jammerbugt Kommune.
Find din overenskomst
Faglig håndbog
www.oao.dk - Offentligt Ansattes Organisationer
www.oao.dk (Danmarkskortet) - Find din lønstatistik
Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling
Registrer dit tillidshverv

Medlemmer er blandt andre jord- og betonarbejdere, murere, struktører, maskinførere, asfaltarbejdere, tagdækkere, stenhuggere, brolæggere, stilladsarbejdere, industrilakerere, isolatører, snedkere, tømrere, glarmestre, tagdækkere og tækkemænd. 

Overenskomster
Største overenskomstmodpart er Dansk Byggeri. Gruppen er tilsluttet BAT-kartellet. 

Bestyrelsen 

 • Gruppeformand Michael Høyer Samuel 
 • Frits Sørensen 
 • John Bagger 
 • Ole Kristensen 
 • Peter Havkrog-  
 • Torben Guldberg Jørgensen 
 • Jørn Bæk Nielsen
 • Carl Aistrup Sørensen
 • Johnny Qvist
 • 1. suppleant Jannik Gram Schjoldager
 • 2. suppleant Vakant

Lønstatistik
Vi vil gerne lave en lønstatistik på bygningsområdet. Derfor er det vigtigt, at du hjælper med indholdet, ved at udfylde formularen om lønstatistik.

Udfyld formular om lønstatistik
Find din overenskomst
Registrer dit tillidshverv

Medlemmerne af 3F's Grønne Gruppe arbejder på gartnerier, planteskoler, i skovene, på mejerier, på minkfodercentraler, inden for fiskeopdræt m.v. 

De er blandt andet ansat som gartnere, dyrepassere, jordbrugsassistenter, mejeriarbejdere og skovarbejdere.

40 procent af Den Grønne Gruppes medlemmer er kvinder.

Overenskomster
3F's Grønne Gruppe har overenskomster med blandt andet Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Danske Anlægsgartnere.

Bestyrelsen

 

 • Gruppeformand Michael Høyer Samuel 
 • Frits Sørensen 
 • John Bagger 
 • Ole Kristensen 
 • Peter Havkrog -
 • Torben Guldberg Jørgensen 
 • Jørn Bæk Nielsen
 • Carl Aistrup Sørensen
 • Johnny Qvist
 • 1. suppleant Jannik Gram Schjoldager
 • 2. suppleant Vakant
Find din overenskomst
Registrer dit tillidshverv

Industri og servicegruppen i 3F Skagerak tæller ca. 2.300 medlemmer.

En stor del af medlemmerne er beskæftiget i den traditionelle del af industrien: jern og metal, procesindustri, energisektoren, plastindustri, træindustri, fiskefabrikker, elektronik postarbejdere/postbude og emballage.

Men gruppen tæller også medlemmer der arbejder bl.a. inden for hotel- og restaurationsbranchen som kokke, tjenere, catere, smørrebrødsjomfruer, receptionister, opvaskere og stuepiger. Mange medlemmer er også rengøringsassistenter og serviceassistenter.

Gruppens formål er - kort fortalt - at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser.Derudover kan du nyde godt af faglig rådgivning om løn, kontrakter, barsel, feriepenge, arbejdsmiljø, og juridisk bistand.

Krumtappen i arbejdet er overenskomsterne med arbejdsgiverne, igennem dem er det fastlagt, hvordan løn- og arbejdsforhold, pensionsordninger m.m. som minimum skal være.

Som medlem har du mulighed for at få stor indflydelse på de beslutninger, der træffes i 3F Skagerak’s Industri og servicegruppe.Du kan være med til at prioritere de områder, der skal satses på ved overenskomstforhandlinger, og du kan sige ja eller nej til det endelige resultat.Som medlem har du mulighed for at deltage i generalforsamlingen i gruppen og stille op til bestyrelsen.

Bestyrelsen:

 • Formand Jens Peter Bostrup
 • Annette Høj
 • Hans Ulrik Sørig
 • Morten Christian Magnussen
 • Fillip Bisgaard
 • Torben Kaptain
 • Michael Morsing Vingegaard Christiansen
 • Tina Jacobsen
 • Susanne Christensen
 • Kasper Jensen
 • Tom Pedersen
 • 1. suppleant Kenn Christensen
 • 2. suppleant Lars Solholt Kristensen
Find din overenskomst
Registrer dit tillidshverv


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt