Graviditet og barsel
Regler og rettigheder under graviditet og barsel Læs om dine rettigheder, som sikrer dig en god og tryg graviditet og barsel. Og husk, at din overenskomst giver dig bedre vilkår end lovens minimumskrav.

Hvis du er i den lykkelige situation, at du snart skal være forælder, er der mange nye ting, som du skal sætte dig ind i. Ud over din nye rolle skal du også forholde dig til en række regler om graviditet, barsel og adoption.

Alle 3F’s overenskomster indeholder bestemmelser, der giver dig bedre vilkår end lovens minimumskrav.

Lovens regelsæt vil være suppleret med lokalaftaler eller aftaler, der gælder for din arbejdsplads. Derfor skal du tale med din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening om dine rettigheder, når du skal holde barselsorlov.

Overblik over barselsorlov

Bemærk! Reglerne gælder alle der har født eller adopteret børn fra 2. august 2022

Der er i alt 48 ugers barselsorlov efter fødslen, der som udgangspunkt vil blive ligeligt fordelt mellem forældrene, hvis forældrene bor sammen ved fødslen af barnet. Det betyder, at hver forælder som hovedregel har en individuel ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen.

Der er mulighed for at overdrage orlovsuger med ret til barselsdagpenge mellem forældrene, så orloven passer bedst til forældrenes arbejds- og familieliv. Nogle af disse uger kan dog ikke overdrages til den anden forælder.

For lønmodtagere gælder det, at 11 uger ud af de 24 ugers barselsorlov er øremærket og ikke kan overdrages til den anden forælder. De resterende 13 uger kan overdrages. Hvis den øremærkede barsel ikke bruges, går den tabt. De 11 ugers øremærket barsel skal afholdes inden barnet fylder et år. 

De øvrige 13 uger kan som udgangspunkt udskydes og afholdes indtil barnet fylder ni år. Moderen og faderen har ret til at udskyde fem af ugerne til senere, hvis man varsler sin arbejdsgiver. Og faderens øvrige otte uger vil også kunne udskydes, hvis der indgås en aftale med arbejdsgiveren om det.

Hvis man som forældre ikke bor sammen ved fødslen eller hvis man er soloforælder, eller hvis der er andre særlige situationer, har man ret til en anden fordeling af orloven, som tager højde for situationen. For eksempel har solomødre og solofædre begge ret til 46 ugers barselsorlov.

Hvis den ene forælder ikke opfylder beskæftigelseskravet, for eksempel hvis man får kontanthjælp, er der ikke ret til orlov med barselsdagpenge. Der vil være mulighed for at overdrage orlovsuger med barselsdagpenge, som man ville have haft ret til, hvis man opfyldte betingelserne.

Barselsrettigheder for soloforældre og LGBT+ familier

Fra den 1. januar 2024 er det muligt for LGBT+ familie at fordele ikke øremærkede orlovsuger til fire forældre i alt for børn der er født den 1. januar 2024 eller senere.

Der kan være op til fire parter i en forældrerelation, som kan deles om orloven.

De to juridiske forældre har hver 11 øremærkede orlovsuger efter fødslen, som ikke kan overdrages. Men de resterende 26 orlovsuger kan fordeles mellem både de 2 juridiske forældre og op til to sociale forældre.

Sociale forældre betegner:

 • Den juridiske forældres ægtefælle
 • Den juridiske forældres samlevende, som har levet i ægteskabelighed forhold med en forældre i mindst 2 år
 • En kendt donor med en forældrelignede relation til barnet
 • Den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignede relation til barnet.

En social forælder kan kun få orlov, hvis en retlig forælder ønsker at overdrage nogle af eller alle sine orlovsuger.

Sociale forældre der får overdraget orlov fra retlige forældre skal opfylde de almindelige krav vi barselsloven for at få ret til barselsdagpenge.

Læs mere på beskæftigelsesministeriets hjemmeside
Fakta Husk din overenskomst

Vær opmærksom på, at der kan gælde andre regler for din graviditets- og barselsorlov i din overenskomst.

En del af dine rettigheder under graviditet og barselsorlov er aftalt i din overenskomst. Det giver dig bedre vilkår end lovens minimumskrav. Det er derfor ikke sikkert, at der gælder de samme regler for dig som ovenstående. I perioden fra den nye orlovsmodel træder i kraft og til næste overenskomst skal forhandles, kan der være indgået særlige aftaler.

Det er derfor vigtigt, at du undersøger dine muligheder.
Kontakt din lokale 3F afdeling og hør mere.

Frist for varsling af fravær til arbejdsgiveren
 • 3 måneder før forventet fødsel oplyses arbejdsgiveren om det forventede fødselstidspunkt, og om hun vil bruge sin ret til fravær før fødslen.
 • 4 uger før forventet fødsel oplyses arbejdsgiveren om, om hun ønsker at overdrage en del af sin barselsorlov, og om hun holder yderligere orlov i stedet.
 • 6 uger efter fødslen oplyses arbejdsgiveren om, hvornår hun vil genoptage arbejdet.
 • 8 uger efter fødslen oplyses arbejdsgiveren om, om hun ønsker at gemme orlov til senere.
 • 4 uger før forventet fødsel oplyses arbejdsgiveren om tre ting: for det første om han vil bruge sin ret til øremærket barsel, for det andet om han har fået overdraget orlov fra moren og for det tredje om han vil holde yderligere orlov inden for ti uger efter fødslen.
 • 6 uger efter fødslen oplyses arbejdsgiveren om, hvorvidt han vil bruge sin ret til fravær, om han har fået overdraget orlov fra moren og om start- og sluttidspunktet på eventuel overdraget orlov.
 • 8 uger efter fødslen oplyses arbejdsgiveren om, om han ønsker at gemme orlov til senere.

Er du arbejdsløs, inden du skal på orlov, skal det meddeles to steder:

 • til jobcenteret
 • til a-kassen.

For arbejdsløse er der ingen tidsfrister for varsling, men det er i din egen interesse at informere jobcenteret og din hjemkommune i god tid.

A-kassen indberetter din barsel til Udbetaling Danmark, som udbetaler dine barselsdagpenge,

Nogle regler om barsel kan være komplicerede. Henvend dig til din tillidsrepræsentant, din lokale 3F fagforening eller kommunens dagpengekontor, hvis du er i tvivl.

Vær i god tid, og spørg din tillidsrepræsentant eller afdeling om varslingsreglerne, da du kan miste rettigheder, hvis du ikke overholder frister. Dagpenge under orlov

Er du i arbejde, har du ret til barselsdagpenge, hvis du:

 • er i beskæftigelse dagen før fraværet eller på første fraværsdag
 • har været beskæftiget i mindst 160 timer inden for de seneste fire afsluttede kalendermåneder forud for den første fraværsdag
 • har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned i mindst tre af disse måneder.

Du har også ret til barselsdagpenge, hvis du opfylder én af disse betingelser:

 • Du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis der ikke havde været ret til dagpenge efter denne lov.
 • Du ville have været berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis der ikke havde været ret til dagpenge efter denne lov.
 • Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
 • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved lov.
 • Du er ansat i et fleksjob.
Du får nu pengene fra Udbetaling Danmark

Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler dine barselsdagpenge.

Har du spørgsmål, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

For at få den løn din overenskomst giver dig ret til, skal arbejdsgiveren have dagpengene. Herudover dækker arbejdsgiveren din lønomkostning via en barselsfond.

Kontakt Udbetaling Danmark
Undervisning og andet arbejde under graviditet og orlov

Under din graviditetsorlov, barselsorlov og forældreorlov kan du frit deltage i undervisning.

Det har ingen indflydelse på din ret til dagpenge, hvis du deltager i undervisning. Du behøver heller ikke at informere din arbejdsgiver om det.

Deltager du i erhvervsrettet undervisning, er det vigtigt, at undervisningen ikke sker som led i dit arbejde. Så kan det tolkes som en genoptagelse af dit arbejde. En genoptagelse af dit arbejde kan medføre, at din orlov afbrydes.

Under din orlov kan du frit varetage borgerligt ombud – for eksempel som tilforordnet ved valg, som domsmand eller lignende. Det har ingen indflydelse på din ret til dagpenge eller orlovsydelse.

Under din orlov kan du også frit deltage i fagpolitisk arbejde, foreningsarbejde med mere i det omfang, du har tid og lyst. Det har ingen indflydelse på din ret til dagpenge eller orlovsydelse.

Værd at vide

 • Hvis du deltager i undervisning, der giver ret til SU (Statens Uddannelsesstøtte), skal du henvende dig til skolens SU-kontor for at få afklaret, om du kan få SU og barselsdagpenge på samme tid. 
 • Henvend dig til din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.
Spørgsmål og svar til rettigheder under graviditet og barsel Bliver du gravid, og skal du på barsels-/forældreorlov, mens du er i lære, har du ret til at få forlænget din uddannelse, så du kan gøre den færdig efter din orlov. Du kan altid kontakte din lokale 3F fagforening, hvis du har spørgsmål. Hvis du føder før tid, bliver din orlov ikke tilsvarende forlænget efter fødslen. Hvis du føder senere end terminsdatoen, forkortes din orlov heller ikke.

Dit arbejdsmiljø skal være sikkert for din graviditet.

Hvis arbejdet derimod har en farlig karakter med risiko for fosteret eller graviditeten, skal din arbejdsgiver tilbyde andre passende arbejdsopgaver. Er det ikke muligt, kan du blive hjemsendt med fuld løn, indtil du overgår til den ordinære graviditetsorlov.

Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for at sikre din arbejdsplads og beslutter, om du skal omplaceres.

Læs mere Barsel- og forældreorlov - Her er jeres rettigheder (Industri) Hent pjece Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel (Den Grønne Gruppe) Hent pjece
Bliv medlem af 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Du får desuden en række fordele som PlusKort, Superliga-billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Læs mere
Læs mere


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt