Privatlivspolitikker
Privatlivspolitik: Fagforening Privatlivspolitik for 3F

1. Principper for behandling af oplysninger

Når du er fagforeningsmedlem i 3F, behandler vi almindeligvis en række oplysninger om dig for, at vi som fagforening bedst muligt kan varetage dine interesser. Som Danmarks stærkeste fagforening er det således vigtigt, at du har tillid til, at vi behandler dine oplysninger lovligt, sagligt og gennemsigtigt.

Det primære formål med vores behandling af dine personoplysninger er, at vi kan hjælpe dig bedst muligt med, at dine fagforeningsmæssige rettigheder overholdes. Herudover behandler vi også dine oplysninger til en række andre formål – f.eks. i forbindelse med PlusKort medlemsfordele, som du kan læse mere om herunder, eller hvis du gør brug af nogle af vores andre medlemsfordele som f.eks. kurser og feriehuse.

Vi overholder de grundlæggende principper for behandling af personoplysninger, hvilket bl.a. betyder, at:

 • Vi ikke indsamler og behandler flere oplysninger end nødvendigt
 • Vi ikke opbevarer flere oplysninger end nødvendigt
 • Vi ajourfører løbende dine oplysninger, så de er korrekte
 • At der er gennemsigtighed i vores behandling af dine personoplysninger
2. Dataansvar

3F er en fagforening, der udover selve fagforbundet 3F, består af en række uafhængige og suveræne lokale fagforeninger, som udgør den demokratiske og lokalforankrede kraft i 3F.

Når du er medlem af 3F, melder du dig ind i en fagforening, men bliver samtidig medlem i fagforbundet 3F. Forbundet og fagforeningerne er dataansvarlige. Vi har desuden programmet PlusKort, som du automatisk bliver medlem af, når du bliver fagforeningsmedlem i 3F.

Forbundet 3F modtager og behandler derfor oplysninger om din indmeldelse fra din lokale 3F afdeling.

Se 3F's lokale fagforeninger
Gå til Pluskort
3. Kontaktoplysninger Hvis du ønsker at vide mere om vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på:

HR-afdelingen
Kampmannsgade 4, 1604 København V
mail: 3fhr@3f.dk 
telefon: 70 300 300

Du kan i øvrigt også kontakte din lokale 3F fagforening. Find kontaktoplysninger her.
4. Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler disse oplysninger om dig, for at opfylde vores forpligtelser som fagforening. Dette omfatter bl.a. følgende oplysninger:

 • Grundlæggende identifikationsoplysninger i form af navn, alder, køn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
 • CPR-nummer
 • Medlemsnummer
 • Oplysninger om din nuværende arbejdsgiver og ansættelsesforhold, herunder tilknyttet overenskomst
 • Ansættelseshistorik
 • Nationalitet
 • Kontingentindbetalinger og eventuelle restancer
 • Eventuel arbejdsløshed og sager med din arbejdsgiver
 • Forespørgsler og klager

Herudover kan vi behandle følsomme/særlige kategorier af oplysninger om dig – f.eks. i forbindelse med sager om brud på overenskomsten, disciplinærsager, advarsler, uberettiget fyring eller andre lignende tilfælde, hvor det er nødvendigt, at vi kan behandle disse oplysninger for bedst muligt at hjælpe dig. Disse følsomme/særlige kategorier af oplysninger er f.eks.:

 • Oplysninger om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Oplysninger om helbredsforhold – f.eks. i forbindelse med arbejdsskadesager eller sager, hvor du er blevet afskediget eller sanktioneret af din arbejdsgiver pga. helbredsmæssige forhold
 • Oplysninger om seksualitet eller seksuelle forhold – f.eks. i forbindelse med diskriminationssager, eller ved udsættelse for seksuel, chikanøs adfærd
 • Oplysninger om religion, race eller etnicitet – f.eks. i forbindelse med diskriminationssager

Endelig kan vi behandle oplysninger om strafbare forhold – f.eks. i forbindelse med afskedigelses- og disciplinærsager, som udspringer af mistanke om begåede strafbare forhold.

Som altovervejende udgangspunkt behandler vi kun dine følsomme/særlige kategorier af oplysninger samt oplysninger om strafbare forhold, som vi modtager direkte fra dig.

5. Konsekvenser ved ikke at afgive ovenstående oplysninger

Uden grundlæggende identifikationsoplysninger og dit CPR-nummer er vi ikke i stand til at tilbyde dig medlemskab i 3F.

Det er frivilligt, om du ønsker at gøre brug af vores rådgivning og hjælp med arbejdsretlige sager, men uden oplysninger om årsagen til opsigelse, arbejdsløshed, din ansættelseshistorik, eller dine følsomme oplysninger m.m., er vi ikke i stand til at yde dig optimal hjælp og rådgivning.

6. På hvilket retsgrundlag, og til hvilke formål behandler vi dine oplysninger?

Som udgangspunkt behandler vi dine identifikationsoplysninger på grundlag af en aftale med dig, når du vælger at melde dig ind i én af 3F’s lokale fagforeninger. Behandlingen af de eventuelle følsomme/særlige kategorier af oplysninger, som vi behandler om dig, sker på baggrund af de særregler der findes for fagforeninger i EU’s databeskyttelsesforordning, den supplerende danske databeskyttelseslovgivning og særlovgivning.

Disse særregler betyder blandt andet, at vi kan dele dine data mellem de forskellige uafhængige lokale fagforeninger og fagforbundet 3F, fordi vi retligt set udgør én fagforeningsmæssig sammenslutning.

Formålet med behandlingen og udvekslingen af dine oplysninger mellem fagforbundet og den lokale fagforening, i forbindelse med din indmeldelse og medlemskab er, at gøre os i stand til at udleve vores legitime fagforeningsmæssige aktiviteter. Herunder at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der gælder på arbejdsmarkedet, samt yde løbende bistand og assistance i forbindelse med dit ansættelsesretlige forhold, ved lediggang, eller i andre arbejdsrelaterede situationer, der måtte opstå.

7. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du er medlem af 3F, herunder så længe vi har et sagligt grundlag.

Når du ikke længere er medlem af 3F, opbevarer vi oplysningerne, hvis vi har et sagligt grundlag herfor. Vi vil f.eks. have et sagligt grundlag for at opbevare dine oplysninger i længere tid, hvis du har haft en arbejdsskadesag, en sag vedrørende brud på overenskomst, sager af principiel karakter eller andre tilfælde, hvor det er nødvendigt, at vi opbevarer dine oplysninger.

Endvidere er der tilfælde, hvor vi er pålagt at beholde oplysningerne i en lovgivningsmæssig fastsat periode. For eksempel opbevarer vi bogføringsmateriale, f.eks. om betaling og fakturering af kontingent, efter principperne i bogføringsloven.

8. Modtagere af dine oplysninger Fordi 3F anses som én sammenslutning af mange lokale fagforeninger, bliver der udvekslet oplysninger mellem fagforbundet og lokalforeningerne, når der er behov herfor i konkrete sager.

Når du bliver medlem af 3F, bliver du også automatisk medlem af PlusKort og får medlemsfordele igennem PlusKort ordningen. 3F anvender i den forbindelse PlusKort som databehandler, som der er indgået en databehandleraftale med.

I forbindelse med sager, hvor vi varetager dine interesser, kan vi desuden udveksle oplysninger med din arbejdsgiver.

Der kan desuden være sager, hvor vi er forpligtet til at dele dine oplysninger med offentlige myndigheder, f.eks. i forbindelse med arbejdsskadesager, hvor vi i forbindelse med varetagelsen af din sag skal samarbejde med f.eks. AES, politiet eller domstolene.

Endvidere kan vi udveksle oplysninger med PensionDanmark i relation til kontrol af vores medlemmers pensionsindbetalinger.

Vi indhenter dit samtykke til videregivelse af dine oplysninger, når vi er forpligtet hertil.

Der kan også blive videregivet oplysninger til vores revisorer i forbindelse med aflæggelsen af regnskab, samt til advokater i tilfælde af konkrete sager med dig (f.eks. i tilfælde hvor vi fører sager på dine vegne).

Vi benytter desuden databehandlere, f.eks. i forbindelsen med driften af IT-systemer, som altid opererer på vegne af os, og under instruks fra os.

9. Profilering Vi benytter data til at optimere din brugeroplevelse på vores egne platforme, herunder 3f.dk, samt til at målrette og personalisere vores kommunikation til dig, herunder indhold i nyhedsbreve (baseret på dit samtykke, hvor det er et lovkrav), samt til at målrette ekstern annoncering på sociale medier, derunder Facebook. 10. Dine rettigheder

I henhold til databeskyttelseslovgivningen, har du en række rettigheder, som vi som dataansvarlige skal overholde. Disse rettigheder er:

 • Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de data, vi har om dig, samt få udleveret en kopi af dine data.
 • Ret til indsigelse: Du kan med visse begrænsninger gøre indsigelse mod en behandling af personoplysninger – f.eks. hvis dine personoplysninger bliver anvendt til direkte markedsføring og i forhold tilprofilering.
 • Ret til rettelse og sletning: Du har ret til at få ukorrekte oplysninger rettet og til at få slettet oplysninger om dig, som vi ligger inde med. Ved en anmodning om sletning eller rettelse vil vi vurdere, hvorvidt vi kan efterkomme din anmodning, og bekræfte om vi kan rette eller slette dine oplysninger. Vi kan for eksempel ikke slette oplysninger, som vi i henhold til lovgivningen er forpligtet til at beholde, eller hvis vi har brug for oplysningerne for at fastlægge eller gøre et retskrav gældende.
 • Ret til begrænsning: Du har ret til begrænsning i behandlingen af dine oplysninger i den periode, hvor vi vurderer dit krav om rettelse eller sletning.
 • Ret til dataportabilitet: Du har under visse forudsætninger ret til dataportabilitet.
 • Ret til tilbagekaldelse af samtykke: Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykke til enhver behandling, hvortil der er givet samtykke.
 • Ret til oplysning: Når vi indhenter oplysninger om dig hos dig eller hos en tredjepart, er vi som udgangspunkt forpligtede til at oplyse dig om behandlingen.
11. Sikkerhed 3F har udover en intern IT-sikkerhedspolitik indført tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger, der sikrer fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine oplysninger. På den måde er du sikret, at dine oplysninger bliver passet godt på hos os. 12. Klagemulighed Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
https://www.datatilsynet.dk


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt